Vattenrening av rökgaskondensat - rökgasrening

Vi saluför ett brett sortiment, för rening av rökgaskondensat. Vattenreningen används då restinnehållet av suspenderande ämnen och tungmetaller är för högt, för att överensstämma med Naturvårdsverkets föreskrifter om avfallsförbränning; NFS 2002:28 (se nedan), i avloppsvattnet.

För att underlätta projektering av större vattenreningsprojekt, hyr vi ut en komplett testanläggning>>

Det finns ingen standardlösning, utan i varje enskilt fall, utgår vi ifrån en vattenanalys och bygger ett kundanpassat system. I sortimentet finns standardmoduler inom intervallet 1,2-100 m³/tim.

Exempel på filtersystem för rökgaskondensat

  • Flermediafilter för filtrering av suspenderande ämnen.
  • Filterkolonner med in- och utvändig beläggning, avsett för vatten med varierande pH-värde. Kolonnerna innehåller en speciell filtermassa för vattenrening av arsenik.
  • Jonbytare med selektiv jonbytarmassa, för vattenrening av bly, kadmium, krom, kvicksilver, nickel och zink. Kolonnerna har in- och utvändig beläggning.
  • Aktiva kolfilter för vattenrening av dioxiner.

Förutom rökgaskondensatrening, saluför vi även övrig vattenrening till värmeverk och panncentraler.

Exempel är avjonisering, avhärdningsfilter, omvänd osmos, nanofilter, påstryckfilter / filtrering och avluftning. 

Nedan visas ett utdrag ur: Naturvårdsverkets föreskrifter om avfallsförbränning; NFS 2002:28

Utsläppsgränsvärden för utsläpp av avloppsvatten från rökgasrening

Bilaga 4 Länk pdf>>

Värdena uttryckta i koncentrationer för ofiltrerade prov i mg/l (ng/l för dioxiner och furaner).

 

1) 95 % av de mätta värdena skall uppgå till högst 30 mg/l och 100 % skall uppgå till högst 45 mg/l. Fram till den 1 januari 2008 får tillståndsmyndigheten medge 80 % i stället för 95 % vid befintlig avfallsförbränningsanläggning.