Analysresultat vid vattenrening av tungmetaller

Vid vattenrening av tungmetaller, använder vi olika typer av filtermassor och jonbytarmassor. Vid varje projekt, väljer vi lämpligt filtersystem och filtermassa.

Vi saluför vattenfilter för vattenrening av:

 • Arsenik
 • Bly
 • Kadmium
 • Koppar
 • Krom
 • Kvicksilver
 • Nickel
 • Zink
 • Dioxiner
 • PAH
 • PCB

För att underlätta projektering av större vattenreningsprojekt, hyr vi ut testanläggningar>>

Vi både säljer och hyr ut 10 fot och 20 fots container, som är kompletta med vattenfilter och pumpar.  Läs mer om container>>

 

Tester och installerade system visar på en mycket effektiv vattenrening. Här följer några exempel:

Vattenrening av rökgaskondensat

Filtermassan i detta projekt, används huvudsakligen för vattenrening av arsenik, bly, kadmium och zink.

Vattenrening av vatten från fordonstvätt - Zink

I det obehandlade vattnet, var zinkhalten 900 µg/l        

Efter rening med förfilter och selektiv jonbytarmassa, reducerades zinkhalten

till 12 µg/l. Detta motsvarar en minskning med 99 % av metallinnehållet.

Vattenrening av lakvatten - Kadmium 

Vid ett lakvattenprojekt innehöll vattnet en kadmiumhalt på 50 µg/l .

Kravet var att reducera innehållet under 2,5 µg/l.  

Efter vårt filter med selektiv jonbytarmassa, låg utgående kadmiumhalt på 0,24 µg/l.

Totalt kunde 4000 m3 vatten renas, innan jonbytarmassan var förbrukad och byttes ut.