Båttvätt - fartygstvätt

- Vattenrening av vatten från spolplattor vid tvätt av fritidsbåtar, arbetsbåtar och fartyg 

 

Det finns omkring 800 000 fritidsbåtar i Sverige varav 250 000 av dessa målas med bottenfärg. Färgen innehåller cirka 70 000 kilo tungmetaller, t ex koppar och zink. (källa Miljöaktuellt) 

Båtbottentvätt

Avspolning av båtarna sker huvudsakligen på hösten och då kan en del av bottenfärgen lossa och spolas med till avlopp. Om avspolningen sker på en spolplatta, kan vattnet samlas upp och renas från tungmetaller. Beroende på flöde, kan reningen ske med ett påstryckfilter eller ett tryckfilter. Läs mer på vår hemsida www.båttvätt.se

Vi saluför både mobila och fast installerade anläggningar för båttbottentvätt.

Informationsblad om vattenfilter monterade efter trekammarbrunn -PDF>>

För att underlätta projektering av större vattenreningsprojekt, hyr vi ut en komplett testanläggning>>

Effektiv vattenrening av tungmetaller

Tungmetallerna i tvättvattnet, kan delas in i två huvudgrupper:

 • Tungmetaller som är bundna i partikelform och som kan filtreras mekaniskt med filterpåsar
 • Tungmetaller i jonform, som renas med selektiv jonbytarmassa

Vid vattenrening av tungmetaller, använder vi olika typer av jonbytarmassa. Tester och installerade system visar på en mycket effektiv vattenrening. 

Här följer två exempel:

Zink

I det obehandlade vattnet, var zinkhalten 900 µg/l. Efter rening med förfilter och selektiv jonbytarmassa, reducerades zinkhalten till 12 µg/l. Detta motsvarar en minskning med 99 % av metallinnehållet.       

Kadmium 

Vid ett lakvattenprojekt innehöll vattnet en kadmiumhalt på 50 µg/l . Kravet var att reducera innehållet till under gränsvärdet på 2,5 µg/l.  

Efter vårt filter med selektiv jonbytarmassa, låg utgående kadmiumhalt på 0,24 µg/l. Totalt kunde 4000 m3 vatten renas, innan jonbytarmassan var förbrukad och byttes ut. 

Fler testresultat vid vattenrening av tungmetaller>>

Flerstegsprincip vid båtvätt

Vårt flerstegsystem renar vattnet i flera olika steg, med flera olika typer av filtermaterial.

Detta flerstegssystem är avsett för t ex fordonstvättar med oljeavskiljare eller båttvättar med trekammarbrunn som måste kompletteras med ett efterpolerande steg för:

 • Resterande mängd olja och lösningsmedel
 • Tungmetaller i partikel- och jonform

Andra användningsområden för vattenreningssystemet, är t ex fasadtvätt samt mindre brandsanering och marksaneringsprojekt.

Filtreringsprincip för båttvätt

Vår utrustning är avsedd att användas som ett sista polerande reningssteg, innan vattnet går till avlopp.

Stativmonterade anläggningar för montering i container eller pumphus

Vi bygger kundanpassade vattenreningssystem, som behandlar vattnet i flera steg.

Stativmonterade filtersystem för spolplatta med trekammarbrunn

I de fall där man använder en permanent spolplatta i kombination med en trekammarbrunn, kan vårt stativmonterade filtersystem användas. Anläggningen fungerar som ett sista polerande steg och behandlar det vatten som har passerat trekammarbrunnen, men som ändå innehåller tungmetaller i jonform.

Påstryckfilter

Principen är att man använder ett påstryckfilter, med olika typer av filterpåsar. 

 • Standardpåsar inom intervallet 1-800 my, som används för filtrering av partiklar och färgrester.
 • Filterpåsar med täta sidor, som fylls med selektiv jonbytarmassa och som renar tungmetaller i jonform. 
 • Filterpåsarna med täta sidor, kan även fyllas med aktivt kol, om det är aktuellt för annan typ av vattenrening.

Filterpåsar med täta sidor, tvingar ner vattnet igenom fyllningen och därmed behandlas allt vatten.  Jonbytarmassan renar tungmetaller, som finns i vattnet. Påstryckfiltret skall inte backspolas och därmed får man inget problem med backspolvatten.  

När jonbytarmassan är förbrukad, tar man av locket på filtret och tar ur filterpåsen. Därefter tömmer ut jonbytarmassan och skickar den för destruktion. Slutligen fyller man på med ny jonbytarmassa, från en 25 liters säck.

Fördelar med påstryckfilter:

 • Påstryckfiltret kräver litet utrymme och är endast 975 mm högt.
 • Det kompakta formatet, gör att filtret kan monteras i en contaniner eller släpkärra.
 • Med standardpåsar, är maxflödet upp till 22 m3/h.
 • Filterpåsen är billig i inköp och enkel att byta. Se video>>
 • Färgresterna samlas upp i filterpåsen, vilket förenklar hanteringen.
 • Det är enbart filterpåsen med tillhörnade innehåll, som behöver hanteras som miljöfarligt avfall. Om man istället använder ett filter som skall backspolas, måste allt backspolningsvatten hanteras som miljöfarligt avfall.

Läs mer om påstryckfilter>>

Läs mer om selektiv jonbytare>>

Aktivt kolfilter

I vårt sortiment finns även galvaniserade tryckfilter som kan fyllas med aktivt kol. Se bild till höger.

Det finns standardanläggningar med flöde från 1,2 m3/h upp till 100 m3/h.

 Container

Vi bygger även kompletta contanier, efter kundens önskemål. Kontakta oss gärna, för mer information.

Exempel på utrustning:

 • Påstryckfilter
 • Tryckfilter som kan fyllas med aktivt kol eller selektiv jonbytarmassa
 • Pumpar
 • Uppsamlingstankar

  

Externa länkar

Naturskyddsföreningens information om båtbottentvätt

Båtbottenfärger skadar miljön

Miljöaktuellt>>

Miljöanpassat båtupptag>>

Spolplatta HSR>>