Biltvätt - fordonstvätt

- Efterpolering av vatten, som passerat befintlig reningsanläggning

Föroreningar i vattnet från fordonstvätt, förekommer bl a i form av olja och giftiga metaller. Undersökningar har visat på höga halter av tungmetaller och mineralolja i spillvatten från fordonstvättar. Detta har även gällt anläggningar, som har haft riktigt dimensionerade oljeavskiljare. 

Vi  levererar vattenfilter som efterpolerar det vatten som redan har renats i en befintlig reningsanläggning, men som ändå innehåller för höga halter av tungmetaller och oljerester. Det finns ingen standardlösning, utan i varje enskilt fall, utgår vi ifrån en vattenanalys av det aktuella vattnet. Notera dock att vi kan inte garantera att alla vatten går att rena, utan det är beroende på vattnets innehåll.

flerstegsprincip vid fordonstvätt

Vårt flerstegsystem renar vattnet i flera olika steg, med flera olika typer av filtermaterial. Detta flerstegssystem är avsett för t ex fordonstvättar med oljeavskiljare eller båttvättar med trekammarbrunn som måste kompletteras med ett efterpolerande steg för:

  • Resterande mängd olja och lösningsmedel
  • Tungmetaller i partikel- och jonform

Andra användningsområden för vattenreningssystemet, är t ex fasadtvätt samt mindre brandsanering och marksaneringsprojekt.

Vi erbjuder följande vattenfilter, för efterpolering av tvättvatten:

  • Selektiv jonbytare för vattenrening av tungmetallerna bly, kadmium, krom, nickel och zink 
  • Påstryckfilter med filterpåsar som absorberar olja- och petroleumprodukter
  • Aktiv kolfilter för vattenrening av olja, lösningsmedel mm.

Notera dock att vi kan inte garantera att alla vatten går att rena, utan det är beroende på vattnets innehåll.