Biltvätt - fordonstvätt

- Efterpolering av vatten, som passerat befintlig reningsanläggning

Föroreningar i vattnet från fordonstvätt, förekommer bl a i form av olja och giftiga metaller. Undersökningar har visat på höga halter av tungmetaller och mineralolja i spillvatten från fordonstvättar. Detta har även gällt anläggningar, som har haft riktigt dimensionerade oljeavskiljare. För att underlätta projektering av större vattenreningsprojekt, hyr vi ut en komplett testanläggning>>

Vi har specialiserat oss på att leverera vattenfilter, som efterpolerar det vatten som redan har renats i en befintlig reningsanläggning, men som ändå innehåller för höga halter av tungmetaller och oljerester. Det finns ingen standardlösning, utan i varje enskilt fall, utgår vi ifrån en vattenanalys av det aktuella vattnet. Vi saluför även begagnade anläggningar med garanti.

flerstegsprincip vid fordonstvätt

Vårt flerstegsystem renar vattnet i flera olika steg, med flera olika typer av filtermaterial. Detta flerstegssystem är avsett för t ex fordonstvättar med oljeavskiljare eller båttvättar med trekammarbrunn som måste kompletteras med ett efterpolerande steg för:

  • Resterande mängd olja och lösningsmedel
  • Tungmetaller i partikel- och jonform

Andra användningsområden för vattenreningssystemet, är t ex fasadtvätt samt mindre brandsanering och marksaneringsprojekt.

Vi erbjuder följande vattenfilter, för efterpolering av tvättvatten:

  • Selektiv jonbytare för vattenrening av tungmetallerna bly, kadmium, krom, nickel och zink 
  • Påstryckfilter med filterpåsar som absorberar olja- och petroleumprodukter
  • Aktiv kolfilter för vattenrening av olja, lösningsmedel mm.

Selektiv jonbytare för vattenrening av tungmetaller

Anläggning för rening av vissa typer av metallhaltigt tvättvatten. Denna typ av anläggning används, där restinnehållet av tungmetaller är för stort för att överensstämma med myndigheternas krav på avloppsvattnet. Selektiv jonbytning är ett komplement för en konventionell reningsanläggning.

I vårt sortiment, finns två typer av selektiva jonbytare.

För mindre flöden, användas ett påstryckfilter med en speciell filterpåse. Filterpåsen är fylld med selektiv jonbytarmassa, som lätt kan bytas efterhand som den är förbrukad. 

För större flöden finns tryckfilter inom intervallet: 0,5-100 m³/tim. Selektiv jonbytaranläggning, typ FNS, framställs i olika standardmoduler. Läs mer>>

Tungmetallerna i tvättvattnet, kan delas in i två huvudgrupper:

  • Tungmetaller som är bundna i partikelform och som kan filtreras mekaniskt med filterpåsar
  • Tungmetaller i jonform, som renas med selektiv jonbytarmassa

Effektiv vattenrening av tungmetaller

Vid vattenrening av tungmetaller, använder vi selektiv jonbytarmassa.

Tester och installerade system visar på en mycket effektiv vattenrening. 

Här följer två exempel:

Zink

I det obehandlade vattnet, var zinkhalten 900 µg/l. Efter rening med förfilter och selektiv jonbytarmassa, reducerades zinkhalten

till 12 µg/l. Detta motsvarar en minskning med 99 % av metallinnehållet.            

Kadmium 

Vid ett lakvattenprojekt innehöll vattnet en kadmiumhalt på 50 µg/l . Kravet var att reducera innehållet till under gränsvärdet på 2,5 µg/l.  Efter vårt filter med selektiv jonbytarmassa, låg utgående kadmiumhalt på 0,24 µg/l. Totalt kunde 4000 m3 vatten renas, innan jonbytarmassan var förbrukad och byttes ut. 

Fler testresultat vid vattenrening av tungmetaller>>

Stativmonterade anläggningar

Vi bygger kundanpassade vattenreningssystem, som behandlar vattnet i flera steg.

 

Container

Vi bygger även kompletta contanier, efter kundens önskemål. Kontakta oss gärna, för mer information.

Exempel på utrustning:

Påstryckfilter

Tryckfilter som kan fyllas med aktivt kol, bark eller selektiv jonbytarmassa

Pumpar

Uppsamlingstankar