Vattenrening av golvskurvatten från skurmaskiner -skurvattenrening

Till skurmaskiner säljer vi

  • Avjoniserat vatten som används vid golvskurningen
  • Vattenfilter för vattenrening av skurvatten

Avjoniserat vatten till skurmaskinen

Avjoniserat vatten är lätt aggressivt och löser lättare upp smutspartiklar. En annan fördel, är även att det inte blir några kalkfläckar på golvet.

På vissa typer av golv, kan man inte använda tvättkemikaler, utan använder istället avjoniserat vatten. Vi har ett brett sortiment  av vattenreningssystem för att framställa avjoniserat vatten. Avjoniseringen kan ske med omvänd osmos eller mixbed-jonbytare.

Vattenrenig av skurvatten

Inom industrin och på verkstäder rengörs golven oftast med golvskurmaskiner. Skurmaskinerna är utrustade med två vattenbehållare, en för rent vatten och en för smutsigt skurvatten. Smutsvattnet töms genom en avtappningsslang, vanligen direkt i avloppet. Detta golvskurvatten innehåller i många fall, så höga halter av miljöfarliga ämnen, att det inte får släppas ut till spillvattennätet och reningsverken.

Exempel på metaller som kan förekomma i skurvattnet är: aluminium, bly, kadmium, kobot, koppar, krom, kvicksilver, mangan, nickel, silver, tenn och zink.

För att underlätta projektering av större vattenreningsprojekt, hyr vi ut en komplett testanläggning>>

Beroende på vilken typ av industri eller verkstad det gäller, varierar metallhalten och sammansättningen i skurvattnet.

Vattenrening för golvskurvatten

Vi saluför ett brett sortiment, för vattenrening av golvskurvatten. Det finns ingen standardlösning, utan i varje enskilt fall, utgår vi ifrån en vattenanalys av det aktuella skurvattnet. Grunden i våra system, är påstryckfilter med olika filterpåsar. Beroende på vad skurvattnet innhåller, renas vattnet i flera olika steg.

I exemplet nedan, använder vi tre olika påstryckfilter, men i vissa fall räcker det med ett eller två påstryckfilter.

Exempel på vattenreningssystem för skurvatten

Exemplet visar hur man bygger upp ett reningssystem, som renar skurvattnet genom påstryckfiltren. 

  1. Skurvattnet från golvskurmaskinen töms i en öppen utslagstank.
  2. Vattnet pumpas med en dränkbar pump, vidare till en uppsamlingstank på tex 1000 liter. I tanken finns en Sanol-matta, som absorberar olja- och petroleumprodukter.
  3. Filter nr 1: Från uppsamlingstanken pumpas skurvattnet genom det första påstryckfiltret. Här kan man använda en TEX-filterpåse, för grovavskiljning av oljerester eller en filterpåse med invändig kolväv.
  4. Filter nr 2: I det andra filtret sitter en patron fylld med aktivt kol, som reducerats vattnets oljeinnehåll, ner till mycket låga nivåer.
  5. Filter nr 3: Om skurvattnet innehåller tungmetaller, använder man i det tredje filtret en speciell filterpåse, fylld med selektiv jonbytarmassa. 

Läs mer om oljeavskiljning>>

Läs mer om påstryckfilter>>

 

Externa länkar till information om golvskurvatten

www.portal.miljomiljarden.se

www.stockholmvatten.se

www.boras.se

www.kappala.se