LAKVATTEN - LAKVATTENRENING

- Efterpolering av vatten, som passerat befintlig reningssystem

Lakvatten uppstår när regn och smältvatten filtrerats genom en deponi /soptipp och löser ut en rad olika ämnen. Lakvattnet innehåller ämnen, som vid för hög koncentration är toxiska för miljön.

Vi saluför vattenfilter för vattenrening av:

 • Arsenik
 • Bly
 • Kadmium
 • Koppar
 • Krom
 • Kvicksilver
 • Nickel
 • Zink
 • Dioxiner
 • PAH
 • PCB

För att underlätta projektering av större vattenreningsprojekt, hyr vi ut testanläggningar>>

Vi både säljer och hyr ut 10 fot och 20 fots container, som är kompletta med vattenfilter och pumpar.  Läs mer om container>>

Vi har specialiserat oss på att leverera vattenfilter, som efterpolerar det vatten som redan har renats i ett befintlig reningssystem, men som ändå innehåller för höga halter av bl a  tung-metaller. Se även vårt övriga sortiment för marksanering>>

Det finns ingen standardlösning, utan i varje enskilt fall, utgår vi ifrån en vattenanalys av det aktuella vattnet. TryckfilterVi saluför även begagnade anläggningar med garanti.

Beroende på lakvattnets innehåll, kan efterpoleringen ske i följande ordningsföljd:

 • Hydroantrasit - flermediafilter - sandfilter
 • Aktivt kolfilter
 • Arsenikfilter
 • Selektiv jonbytare  
 • Hydroantrasitfilter - flermediafilter

Ett tryckfilter med hydroantracit och sandfyllning, som är lämplig för uppsamling av  partiklar. Hydroantracit har stor uppsamlingskapacitet, medan sandlagren fungerar som finfilter. Fördelen med flermediafilter, är även att de har stor genomströmningshastighet.  Flöde: Upp till 200 m³/tim per  Läs mer>>

Aktivt kolfilter

Ett aktivt kolfilter används för vattenrening av bl a dioxiner, humus, fenoler, organiska ämnen och pesticider. Flöde: Upp till 100 m³/tim. Läs mer>>

Arsenikfilter

I vårt sortiment, finns ett system för rening av arsenik i lakvatten. Reningsprocessen sker i ett tryckfilter med en speciell filtermassa. Filtermassan används i arsenikfilter över hela världen.  Flöde: 1,2-100 m³/tim. Läs mer>>

Selektiv jonbytare

Anläggning för rening av tungmetallerna bly, kadmium, krom, kvicksilver, nickel och zink. Denna typ av anläggning används, där restinnehållet av tungmetaller är för stort för att överensstämma med myndigheternas krav på lakvattnet. I vårt sortiment, finns två typer av selektiva jonbytare.

För mindre flöden, användas ett påstryckfilter med en speciell filterpåse. Filterpåsen är fylld med selektiv jonbytarmassa, som lätt kan bytas efterhand som den är förbrukad. 

För större flöden finns standardmoduler inom intervallet: 0,5-100 m³/tim. Selektiv jonbytaranläggning, typ FNS, framställs i fem standardmoduler. Läs mer>>

Mobil vattenrening

För vissa ändamål, kan det finnas behov av flyttbara anläggningar som används under en begränsad tid.

Vi kan erbjuda följande lösningar:

 • Containeranläggning
 • Uthyrningsanläggning

Förslag på vattenrening

Anläggningen nedan kan installeras i en byggnad eller i en container.

 1. Vattnet pumpas upp från lakvattendammen. 
 2. Först filtreras vattnet i ett flermediafilter med hydroantrasit och sand.
 3. Därefter poleras vattnet från partiklar i påstryckfilter. Dessa kan antingen vara serie- eller parallellkopplade.
 4. Vattnet filtreras i ett aktivt kolfilter
 5. Slutligen filtreras vattnet i tryckfilter med speciell filtermassa för tungmetaller i jonform.
 6. När vattnet är färdigbehandlat, leds det till recipient.

----------------------------------------------------------------

Uthyrning av vattenrening för lakvatten.

Tryckfiltren som ingår i hyranläggningarna kan fyllas med sand, flermedia (sand+hydroantrasit), aktiv kol eller filtermassa för tungmetaller.

Följande utrustning ingår inte i anläggningarna: Elkablar, slang mellan dränkbar pump och container, filterpåsar och filtermassa.

Det är stor omsättning på anläggningarna, så var vänlig och boka i god tid. Ring 0520-74300 för mer information eller bokning.

20 Fots container

20 Fots isolerad container, inkl mellanlagringstank och pump.

2 st påstryckfilter/förfilter

2 st Tryckfilter typ TFB 20. PPA, plastbelagda in- och utvändigt. Rymmer 1480 liter fyllning per filter.

Flöde: Upp till 18 m3/h, beroende på vattnets innehåll.

----------------------------------------------------------------

20 Fots container

20 Fots isolerad container, inkl mellanlagringstank och pump.

2 st påstryckfilter/förfilter

3 st Tryckfilter typ FNS 130. PPA, plastbelagda in- och utvändigt. Rymmer 540 liter fyllning per filter.

Flöde: Upp till 9 m3/h, beroende på vattnets innehåll.

----------------------------------------------------------------

10 Fots container

10 Fots isolerad container, inkl mellanlagringstank och pump.

2 st påstryckfilter/förfilter

2 st Tryckfilter typ FNS 40. PPA, plastbelagda in- och utvändigt. Rymmer 100 liter fyllning per filter.

Flöde: Upp till 2,4 m3/h, beroende på vattnets innehåll.

----------------------------------------------------------------

Mindre container

Mindre contaier inkl mellanlagringstank och pump. Kan fraktas på släpvagn.

1 st påstryckfilter/förfilter

2 st Tryckfilter typ FNS 40. Rymmer 100 liter fyllning per filter.

Flöde: Upp till 2,4 m3/h, beroende på vattnets innehåll.

----------------------------------------------------------------

Stativmonterad anläggning

Kan fraktas på släpvagn.

1 st påstryckfilter/förfilter

2 st Tryckfilter typ FNS 40. PPA, plastbelagda in- och utvändigt. Rymmer 100 liter fyllning per filter.

Flöde: Upp till 2,4 m3/h, beroende på vattnets innehåll.