VATTENRENING AV DRICKSVATTEN SOM INNEHÅLLER PFAA/PFOS/PFAS

PFOS (Perfluorinerade alkylsulfonater) är det mest uppmärksammade perfluorerade organiska ämnet och är ett PFAA/PFAS-ämne. PFAS började användas industriellt på 1960-talet och har tidigare använts i brandsläckningsskum.

PFOS har förorenat dricksvatten i flera kommuner och några kommuner har stängt dricksvattentäkter efter att högfluorerade ämnen läckt till grundvattnet från brandövningsplatser.

På flera platser i Sverige har det uppmätts höga halter perfluorerade alkylsyror (PFAA) i dricksvattnet, vilket har resulterat i att Livsmedelsverket initierat en landsomfattande kartläggning. Läs mer>

VÅRT SORTIMENT AV VATTENRENING 

  • Reducerar PFAA/PFOS/PFAS i dricksvatten
  • Standardmoduler från 1-100 m³/h
  • Filterbehållarna kan som tillval levereras med flera testkranar för provuttag. Därmed behöver fyllningen inte bytas i förtid. 

I vårt sortiment finns även filter och container för marksanering av PFAA-PFOS >>

KOLFILTRERING

PFAA/PFOS/PFAS kan reduceras från dricksvatten med hjälp av aktivt kol. PFAA/PFOS/PFAS binds till aktiv kol och kan inte sköljas ut igen. Kolet mättas ovanifrån. Testkranar för provuttag för analysering säkrar att filtermaterialet utnyttjas optimalt.

KOLFYLLNINGEN

I filtren används aktivt kol av mycket hög kvalité. Kolet är försköljt så att tryckfall på grund av ”floating” minimeras. Kolets kapacitet är beroende av råvattnets sammansättning.

ANLÄGGNINGENS UPPBYGGNAD

Kolets filterhöjd har stor betydelse för restinnehållet i det behandlade vattnet. Den ideala anläggningen består därför av två seriekopplade filterkolonner. Härvid uppnås en stor filterhöjd, lång kontakttid, och därmed optimal säkerhet mot genombrott av PFAA/PFOS/PFAS. Därutöver utnyttjas kolets kapacitet fullt ut.

VATTENFÖRSÖRJNING

En kolfilteranläggning skall tillföras ett järn- och manganfritt vatten då utfällningar av järn och mangan täpper till porerna i det aktiva kolet. Detta nedsätter kolets livslängd väsentligt.

UV-STERILISATION

Efter kolfilteranläggningen kan det installeras UV-anläggning som med ultraviolett ljus håller vattnet bakteriefritt. Med en UV-anläggning säkerställer man att det under inga omständigheter kommer ut bakteriehaltigt vatten. Läs mer>>

TESTANLÄGGNING

För att kunna utvärdera lämpligt filtersystem, har vi testanläggningar för uthyrning. Se bild till höger.

CONTANIER

I de fall där det saknas pumphus eller att pumphuset är för litet, kan ett prisvärt alternativ vara att vi levererar en komplett isolerad container med vattenfilter, pump och eventuell mellanlagringstank. Ytterligare en fördel med container, är att man enkelt kan flytta den vid byte till en annan vattentäkt.

VATTENRENING FÖR STÖRRE VATTENVERK / SAMFÄLLIGHETER

I vårt sortiment finns tryckfilter med flöde från 10 till 100 m³/h per enhet.

VATTENRENING FÖR MINDRE VATTENVERK / SAMFÄLLIGHETER

För mindre vattenverk och samfälligheter har vi tryckfilter med flöde från 1,2 till 12 m³/h.

            

BAKGRUND PFAA/PFOS/PFAS

Perfluorerade alkylsyror PFAA (engelska) PFAS (svenska), är samlingsnamnet för en grupp fluorerade organiska ämnen som bildar släta ytor som är vatten-, fett- och smutsavvisande. Dessa är mycket svårnedbrytbara, anrikas i näringskedjan och är misstänkt cancerogena.

Perfluorerade alkylsyror (PFAA) är syntetiskt framställda kemikalier som användes i brandskum från 1985 fram till 2003, men används även i impregnerat papper och textilier, rengöringsmedel (till exempel golvpolish). PFAA-relaterade ämnen används också i verkstads- och elektronikindustrin.

De två ämnena inom PFAA gruppen som har diskuterats filtigast är perfluoroktansulfonat (PFOS) och perfluoroktansyra (PFOA).

PFOS (Perfluorinerade alkylsulfonater) är det mest uppmärksammade perfluorerade organiska ämnet och är ett PFAA/PFAS-ämne. PFAS började användas industriellt på 1960-talet och har tidigare använts i brandsläckningsskum.  

PFOS har förorenat dricksvatten i flera kommuner och några kommuner har stängt dricksvattentäkter efter att högfluorerade ämnen läckt till grundvattnet från brandövningsplatser.

Sedan 2008 är det förbjudet att använda PFOS och det tillverkas inte längre i Europa eller USA.

LIVSMEDELSVERKETS REKOMMENDATIONER

http://www.slv.se/sv/grupp1/Dricksvatten/Dricksvattenkvalitet/Perfluorerade-alkylsyror/

Åtgärder vid olika halter av PFAA:

Livsmedelsverket rekommenderar följande åtgärder beroende på vilken halt av PFAA som finns i ditt dricksvatten:

1.     Om brunnsvattnet innehåller 0 - 90 nanogram PFAA/liter vatten: 

Ingen särskild åtgärd behövs. Du kan fortsätta att dricka vattnet.

2.     Om brunnsvattnet innehåller mer än 90 nanogram PFAA/liter vatten: 

Du kan fortsätta att dricka vattnet men du bör snarast se till att halterna sänks.

3.     Om brunnsvattnet innehåller mer än 900 nanogram PFAA/liter vatten:

Kvinnor som försöker bli gravida, är gravida eller ammar samt barn som får modersmjölksersättning bör i fortsättningen undvika att dricka vattnet, eller äta mat som tillagats med vattnet, tills halterna har sänkts. Foster och mycket små barn är extra känsliga för påverkan. Det är därför viktigt att de får i sig så små mängder som möjligt av ämnet.