Silex är ett komplett system, som levererar avjoniserat vatten av högsta kvalitet, med ledningsförmåga ner till 0,1 µS/cm. Anjoniserat vatten är därmed renare än destillerat vatten, som har en ledningsförmåga på 7-20 µS/cm.

AVJONISERING

Vi saluför ett brett sortiment för avjonisering av vatten.

Frågor och svar>>

Kontakta mig för mer information>>

Om ni behöver producera större mängder avjoniserat vatten, rekommenderar vi en omvänd osmos-anläggning.

KAPACITET

Silex 1 producerar 2 liter per minut

Silex 2 producerar 5 liter avjoniserat vatten per minut.

Silex 2 levereras komplett med:

1 st Silex 2 filterbehållare 

1 st Rörsystem och ventiler.

1 st Konduktivitetsmätare typ ST-3

1 st Transformator 6 VA

1 st Silexpatron inkl. emballage

Se hela sortimetet i vår webbutik >>

Silex-systemet

Systemet är baserat på serviceregeneration utförd av en regenerationscentral. De regenererade jonbytarna sänds som patroner. Utbyte av patroner tar bara några minuter därefter är systemet åter i drift. Systemet är renligt och betjäningen enkel. Kraven på installationsplats är små.

Se demonstation av patronbyte >>

 

Gå till tabell med patronkapacitet>>>

Funktion

Silexpatronen innehåller en blandning av uppladdade katjon- och anjonbytare. När råvattnet passerar genom patronen, byts råvattnets upplösta salter, mot antingen väte eller hydroxidjoner. Resultatet blir saltfritt vatten av hög kvalitet.

Användning

Silexvatten används oftast i stället för destillerat vatten. Varje patron representerar en mängd saltfritt vatten. Servicesystemet är idealiskt vid mindre vattenförbrukning på grund av att utrustning för regenerering på plats medför en tidskrävande arbetsinsats, problem med korrosiva regenerantvätskor och neutralisation av spillvatten.

Batterivatten

Batterivatten är en viktig faktor när det gäller batteriets livslängd och kapacitet. När batteriet laddas alstras värme som får vattnet i batterisyran att avdunsta. Avdunstningsförlusterna måste ersättas med avjoniserat vatten. Ju renare vatten som används ju mindre slam får man i cellerna, och därigenom minskas risken för driftsstörningar.

När vattnet avdunstar är det avjoniserat vatten som försvinner. Om vattnet med sämre kvalitet används kommer föroreningarna från vattnet att stanna kvar i cellerna. Om inte vatten tillsätts i samband med laddning riskerar man att plattorna blir förstörda och kapaciteten sjunker.

Avjoniserat vatten är färskvara och bör produceras på plats hos förbrukaren, man undviker dyra transporter och framförallt lyft av dunkar.

Batterivattenutrustningar finns i två storlekar: Silex 1 och Silex 2. Val av utrustning beror på inkommande vattenkvalitet och förbrukning. Som tillbehör finns uppsamlingstank, reducerventil och tappställen.

Silex 2

Filterhus och rörsystem är utfört av plast. Anläggningen är dimensionerad för ett arbetstryck på max 6 bar. Ledningarna och ventiler efter anläggningen skall utföras i PVC eller rostfritt stål.

Kontroll av utrustningen

Silexvattnets ledningsförmåga och därmed dess kvalitet anges konstant på en elektrisk ledningsförmågamätare. När den önskade kvalitetsgränsen överskridits, byts patronen, och anläggningen är klar för drift. Konduktivitetsmätaren kan levereras med eller utan larmfunktion.

Vattnets kvalité

Vattnets ledningsförmåga anges i micro Siemens (uS/cm). Ju lägre ledningsförmåga desto renare vatten. En Silexpatron ger ca 60 % av sin kapacitet vid 0,1 uS/cm (motsvarande ett motstånd på 10 mOhm). De resterande 40% av kapaciteten har en ledningsförmåga under 5 uS/cm.

Patronkapacitet

Grundkapaciteten gäller för vanligt kommunalt vatten med ett moderat saltinnehåll. Den verkliga kapaciteten per regeneration fås genom att dividera grundkapaciteten med råvattnets saltinnehåll omräknat i total hårdhet.

Gå till tabell med patronkapacitet>>>