Wedeco Aquada nr 10 Maxima
Wedeco Aquada nr 10 Maxima
Wedeco Aquada nr 10 Maxima
Wedeco Aquada nr 10 Maxima

Wedeco Aquada nr 10 Maxima

Flöde 13,2-8,23 m3/h, 219,5-137 l/min.

Antalst

Artikelnummer

PP7115-010

31 200,00 kr

exkl. moms

Beskrivning

Anläggningen består av en cylindrisk reaktor i rostfritt stål med UV-lampa monterad i kvartsrör.

Wedeco Aquada serie används för UV-behandling av dricksvatten och processvatten. Serien innefattar tre modeller, som alla finns i fem olika storlekar. Wedeco UV-anläggningar är utvecklade för industin- och vattenverks högt ställda krav på funktion och driftsäkerhet. Tänk på att dra ur strömkabeln vid risk för åska.

Flöde 13,2-8,23 m3/h,     219,5-137 l/min.

Denna modell rekommenderas till vattenverk, som kräver larmfunktion.  

Följade kontrollsystem ingår i Maxima-modellen:

 • Möjlighet att ansluta magnetventil för vattengenomströmning endast när UV-lampan lyser. (Magnetvenil ingår inte i priset)
 • Kontroll av magnetventilen med en mikroenhet.
 • UV-lampans kvarvarande livslängd visas på displayen.
 • Visuellt och akustiskt larm vid ev fel på lampan.
 • UV-sensor som kontinuerligt övervakar ljusstyrkan och bryter magnetventilen när min. ljusstyrka inte erhålls samt larmar (visuellt och akustiskt). Ljusstyrkan visas på en display.

UV-Dos vid flöde  

137,1 l/min           400 Joules/m2  (Rek flöde)

182,8 l/min           300 Joules/m2 

219,5 l/min           250 Joules/m2

Arbetstemperatur 5-25°C.

FÖRBEHANDLING

För optimal effekt av UV-behandlingen, krävs rätt förbehandling. Nedan angivna rekommenderade gränsvärden, är en vägledning vid val och eventuellt behov av förbehandling av vattnet.

 • Järn (Fe) < 0,3 ppm (0,3 mg/l)
 • Hårdhet < 120 ppm (120 mg/l = 6,7°dH)
 • UVT10 > 75%
 • Suspenderade ämnen (TSS) < 5 ppm (5 mg/l)

Här följer några punkter som bör uppfyllas, för att uppnå optimal effekt av UV-behandlingen:

 • Rätt förbehandling av inkommande vatten, med ev kompl. filter (för behandling av järn, mangan humus)
 • Rätt flöde i förhållande till UV-anläggnings kapacitet
 • Om pumpens flöde är för hög i förhållande till UV-anläggningen, skall flödet strypas ner
 • Att man rengör kvartsglaset 2-3 ggr per år (I vissa fall oftare)
 • Att man byter UV-lampa efter ett års drift
 • För partikelfiltrering rekommenderar vi ett förfilter med 5 my filtrering.
 • Vid mindre flöden, används ett patronfilter med 5 my patron.
 • Vid större flöden, används påstryckfilter med 5 my filterpåse.

För optimal effekt, rekommenderar vi ett förfilter med 5 my filtrering. Vid mindre flöden, används ett patronfilter med 5 my patron.

Vid större flöden, används påstryckfilter med 5 my filterpåse.

Punkter att tänka på vid hantering av UV-anläggning

• Använd skyddsglasögon vid byte och hantering av UV-lampan 

• UV-anläggningen ska vara ansluten till ett jordat uttag med jordfelsbrytare. Om man inte har en centralt installerad jordfelsbrytare, så kan man använda en separat jordfelsbrytare i det vägguttag där UV-anläggningen är ansluten. 

• Koppla alltid ifrån strömförsörjningen vid montering, service och lampbyte

• Dra inte i elsladden för att lossa elkontakten, utan greppa i stället i kontakten och dra den försiktigt ur vägguttaget.

• Packa upp UV-lampan och torka försiktigt av den med en mjuk ren duk (ta inte med fingrarna mitt på lampan).

• Tänd aldrig UV-lampan utanför kammaren

• Starta inte UV-systemet utan att UV-kammaren är vattenfylld.

• Se till att O-ringen tätar kvartsglasen, så att det inte kommer in vatten i kvartsglaset. UV-lampan ska inte komma i kontakt med vatten, det är enbart utsidan på kvartsglaset som ska komma i kontakt med vatten.

• Kvartsglaset ska rengöras vid varje byte av UV-lampa. UV-kammaren rengörs vid behov. 

• Vid start och återstart av systemet följ instruktionen för idriftsättning. När anläggningen startas upp första gången, eller när man har bytt lampa, så tryck omedelbart in "Reset-knappen” på strömenheten i ca 10 sekunder efter start. Då återställs displayen till 365 dagar och anläggningen är därmed driftklar.

FÖRDELAR MED UV

Vattendesinfektion med ultraviolett ljus är säkert, kostnadseffektivt och miljövänligt. UV-ljus avdödar patogena mikroorganismer inom några få sekunder utan att lämna några skadliga rest/biprodukter. Vattnets smak och lukt påverkas inte. I processen används inte heller några kemiska medel och därmed undviks också ev. risker för exponering av skadliga ämnen i samband med hantering och användning av anläggningen.

Det ultravioletta ljuset omvandlas till mycket effektiv UVC-strålning (254 nm). Denna startar efter ett par sekunder en fotokemisk reaktion i DNA (deoxiribonukleinsyra) som antingen dödar mikroorganismerna eller förstör deras reproduktionsförmåga. Processen bygger på användning av en exakt UV-dos, d.v.s. den tid under vilken en mikroorganism exponeras för en viss grad av UV-strålning (Wm²).

Vid en UV-dos på 400 J/m² reduceras de för människan mest patogena bakterierna och virus med 4 logenheter (decimalexponenter), vilket överensstämmer med internationella krav på säkerhet vid desinfektionsprocesser.

Den reningsgrad som kan erhållas med ett UV-system bygger på att varje volymelement träffas av en exakt avpassad UV-dos vid passagen genom UV-kammaren. För att säkerställa detta har strålningsfältet och de hydrauliska egenskaperna i UV-systemet anpassats på ett optimalt sätt.

De doser som används vid UV-behandling av dricksvatten ger inga oönskade bieffekter. Inga kemiska desinfektionsmedel tillsätts - alltså skapas inte heller några restprodukter vid passagen genom UV-kammaren.

SKYDDSJORD Denna produkt måste jordas. Om tekniskt fel eller haveri uppstår så tillför jord ett minsta motstånd för att minska risken för elektrisk chock. Systemet är utrustat med en ledning och förskruvning för skyddsjordning via strömförsörjningskabel. Strömförsörjningskabel skall installeras i ändamålsenligt jordat eluttag och i enlighet med lokala regler och bestämmelser.

FARA - Felaktigt installerad skyddsjordning kan orsaka allvarlig elektrisk chock. Kontrollera med behörig elektriker eller servicepersonal om du är osäker på om skyddsjorden är korrekt monterad. Gör inga ändringar av strömförsörjningskabel som medföljer detta system, om strömförsörjningskabel inte passar eluttag, kontakta behörig elektriker för installation av ändringar i elförsörjningen. Använd ingen typ av adapter på detta system.

JORDFELSBRYTARE För att uppfylla nationella elsäkerhetsregler enligt elsäkerhetsverket och för att ytterligare skydda användaren emot risken för elektrisk chock, bör detta system endast kopplas till ett korrekt jordat strömförsörjningsuttag som är skyddat av en jordfelsbrytare. Konsultera och följ underhållsinstruktioner på jordfelsbrytaren enligt tillverkaren.