AVHÄRDNING SF-SFHG

AVHÄRDNING SF-SFHG

TIDSSTYRD AVHÄRDNINGSANLÄGGNING

 

  • Flöde: Upp till 32 m³/tim pr. enhet
  • Används vid regelbunden och moderat vattenförbrukning
  • Elektronisk 12 V programur med möjlighet till individuell programmering
  • Regenerationsur för individuell programmering av salt- och sköljvattenförbrukning
  • G-serierna är beräknade för avhärdning av varmt vatten upp till 85°C

ÖVRIGA AVHÄRDNINGSANLÄGGNINGAR I SORTIMETET

Modell  Maxflöde pr. enhet
 TYP SM/SG  3,6 m³/tim >>
 TYP SMH/SML  26 m³/tim >>
 TYP SF/SFH & SFG/SFHG  32 m³/tim >>
 TYP STFA  100 m³/tim >>

Vi har även vattenfilter till villor och fritidshus. Kontakta oss gärna för mer information, på telefon 0520- 743 00 eller via e-post >>

 

AVHÄRDNING

Vid avhärdning byts vattnets kalk- och magnesiuminnehåll, de saker som gör vattnet hårt, mot motsvarande mängd natriumsalter, vilka inte har de egenskaperna som kännetecknar hårt vatten.

När filtermassan är mättad med kalkoch magnesiumsalt, regenereras den med en koksaltlösning. Koksaltet driver ut de uppsamlade kalk- och magnesiumsalterna vilka leds till avlopp, samtidigt som filtermassan laddas upp igen.

PRINCIPEN TIDSSTYRNING

En tidsstyrd en-kolonnanläggning regenererar på förutbestämda tidpunkter med hjälp av ett elektroniskt programur. Under regenerationen tas filterkolonnen ur drift, varvid vattenförsörjningen avbryts. När filterkolonnen är klar med en regeneration, går den automatiskt tillbaka i drift.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

En tidsstyrd en-kolonnanläggning används vid moderat, regelbunden vattenförbrukning som följer en bestämd rytm från vecka till vecka och när man kan acceptera ett driftsstopp på 1-3 timmar under regeneration.

ANLÄGGNINGENS UTFORMNING

En en-kolonnanläggning består av en filterkolonn med femstegsventil och en salttank. Vid flerkolonnanläggning kan det levereras ett förbindande rörsystem med avstängningsventiler. Varje anläggning är försedd med ett elektroniskt programur.

PROGRAMURET

Det elektroniska programuret består av ett tids- och regenerationsur. Tiduret tillåter flera regenerationer per dygn och ger impuls till start av en regeneration. Regenerationsuret styr de programmerbara salt- och sköljprogrammen.

KOMBINERAD TIDS- OCH MÄNGDSTYRNING

En CSD-styrpanel är en kombination av tids- och mängdstyrning. Panelen startar en regeneration på en bestämd tidpunkt, men endast om förinställd mängd är uppnådd. Detta sparar vatten och regenerationssalt på helgdagar. Den kan också användas som ren mängdstyrning om man kan acceptera avbrott i vattenförsörjningen under regeneration.

MÄNGDSTYRD AVHÄRDNINGSANLÄGGNING

  • Används vid oregelbunden eller stor vattenförbrukning
  • Kontinuerlig vattenförbrukning med avhärdat vatten
  • Regenererar i takt med vattenförbrukningen, vilket ger optimal driftekonomi
  • Helt elektronisk 12 V styrpanel med möjlighet till individuell programmering
  • G-serierna är beräknade för avhärdning av varmt vatten upp till 85°C

PRINCIPEN MÄNGDSTYRNING

En impulsgivare på anläggningens avgångssida registrerar förbrukningen av avhärdat vatten och sänder impulser till styrpanelen i takt med förbrukningen. När vattenmängden som motsvarande kapaciteten på en filterkolonn är förbrukad, startar styrpanelen en regeneration av filterkolonnen.

FÖRDELAR MED MÄNGDSTYRNING

Filterkolonnerna kan regenereras med få timmars mellanrum. Även små anläggningar kan därför ge stora vattenmängder, tack vare att filtermassan utnyttjas helt. Detta kräver mindre investering och mindre platsbehov. Då anläggningarna bara regenererar när det finns behov, ger systemet också optimal vatten- och saltekonomi.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Mängdstyrd avhärdningsanläggning används med fördel vid oregelbunden eller stor vattenförbrukning.

STATIVMONTAGE

En mängdstyrd två-kolonnanläggning kan byggas som en komplett, stativmonterad anläggning. Den består av två filterkolonner med femstegsventiler, kompakt rörsystem med nödvändiga automatiska och manuella ventiler i plastmaterial samt en styrpanel.

ELEKTRONISK STYRPANEL

CSC2 styrpanelen innehåller en programsektion och en räknesektion. Båda kan programmeras individuellt med hjälp av knappar på panelens framsida. Panelen kan styra 1 till 4 grupper av filterkolonner.

LYSDIODER/FJÄRRALARM

Programsektionen styr anläggningens salt- och sköljprogram, medan räknesektionen kontrollerar mängdstyrningen. Alla drift- och regenerationsfaser kan följas med hjälp av lysdioder. Externa larmsignaler kan tas ut.

BRINE MAKER

Till mycket stora anläggningar kan det levereras ett automatiskt system för framställning av stora mängder saltlösning (brine). Dessa system framställs med lagerkapacitet av 2000 kg salt eller mer.

VARMVATTENANLÄGGNING SERIE SFG/SFHG

 

ANVÄNDNING

G-anläggningar används till avhärdning av varmt vatten med temperaturer upp till 85°C. Filterkolonn och femstegsventil är utförda speciellt för varmt vatten.

FUNKTION

Anläggningen regenereras med kallt vatten från en speciell kallvattenanslutning, så att man undviker onödiga energiförluster under regeneration. I den sista regenerationsfasen - snabbsköljen - tillförs varmt vatten igen så att anläggningen omedelbart efter en regeneration kan leverera varmt, avhärdat vatten.

SPECIELLA FÖRDELAR

Vid avhärdning av varmt vatten på traditionellt sätt, avsätts mycket snabbt kalkavlagringar i ventilen, och de mekaniska funktionerna försämras. Detta problem är reducerat till ett minimum i det att ventilens rörliga delar bara tillförs kallt vatten. Detta problem är också löst för salttanken då den bara tillförs kallt vatten.

SPECIFIKATIONER

Utförande, kapaciteter och måttspecifikationer är de samma som anges under SF och SFH anläggningarna.

KOMPONENTER

FEMSTEGSVENTIL

Den patenterade femstegsventilen är framställd i plastmaterial och är enkel och robust med bara tre rörliga delar. Ventilen är speciell och säkrar en effektiv och skonsam behandling av jonbytaren, vilken bidrar till bättre utnyttjande av anläggningen och ökad hållbarhet på filtermassan.

KORROSIONSBESTÄNDIG FILTERKOLONN

Filterkolonnerna är ytbehandlade med högtryckspolyethylen som gör dem absolut portäta. Genomslagsstyrkan är ca 21 kV/mm. Kolonnerna har således stålets styrka och plastens korrosionsbeständighet mot kemikalier.

KORROSIONSBESTÄNDIG SALTTANK

Salttankarna är gjorda i okrossbar polyethylen med lock av samma material. De är lätta att fylla och rengöra. Salttankarna rymmer salt till många regenerationer.

SALTINSTÄLLNING

Alla anläggningar har variabel saltinställning som kan justeras utan bruk av verktyg. Minimum saltinställning är den mest driftsekonomiska. Ökas saltinställningen, förbrukas mer salt per m3 avhärdat vatten.

GRUNDKAPACITET

Den mängd vatten som kan avhärdas mellan två regenerationer, beror på vattnets hårdhetsgrad och saltförbrukning per regeneration. Den angivna grundkapaciteten anger den mängd vatten av en hårdhetsgrad (1°dH) som kan avhärdas per regeneration. Den verkliga kapaciteten per regeneration får man fram genom att dividera grundkapaciteten med vattnets hårdhetsgrad.

avhardning-sf1
Var god ange ditt namn.
Var god ange ett meddelande.