VATTENRENING FÖR FOTBOLLSPLANER MED KONSTGRÄS

VATTENRENING FÖR FOTBOLLSPLANER MED KONSTGRÄS

Konstgräsplaner kan innehålla granulat av gummi- eller plastmaterial, som är gjorda av gummidäck. Granulatet samt de grässtrå i plast som konstgräset består av, kan avge kemikalier och mikroplaster i samband med regn och snösmältning. När dräneringsvattnet rinner ut i dagvattenbrunnarna, kan det innebära risker för miljön. I och med att materialet är gjort av plast eller gummi, tar det lång tid innan det bryts ner.

För att åtgärda problemet, kan vi leverera kompletta vattenreningssystem för rening av dräneringsvatten från konstgräsplaner. Om det inte finns utrymme för stativmonterade filtersystemet i befintliga lokaler, bygger vi container med varierande storlekar och flöde. Containern kan innehålla filter, pump, tank och uppvärmning.

Dräneringsvattnet från konstgräsplanen, pumpas upp från dagvattenbrunnarna och renas från kemikalier och mikroplaster i containerns filtersystem. Filtersystemet kan bestå av påstryckfilter med filterpåsar och tryckfilter som fylls med aktivt kol. Gummigranulat från lastbilsdäck kan innehålla förhöjda värden av zink och i så fall kan lakvattnet renas med selektiv jonbytarmassa, i den andra filterkolonnen.

Har ni frågor, får ni gärna kontakta oss på telefon 0520- 743 00 eller via e-post>>

container10f5
Var god ange ditt namn.
Var god ange ett meddelande.