UV WEDECO AQUADA

UV WEDECO AQUADA

Flöde: 1-11 m³/tim.

- Arbetstemperatur: 5-25°C.

BESKRIVNING:

Wedeco Aquada serie används för UV-behandling av dricksvatten och processvatten. Serien innefattar tre modeller, som alla finns i fem olika storlekar. Anläggningen består av en cylindrisk reaktor i rostfritt stål med UV-lampa monterad i kvartsrör. Tänk på att dra ur strömkabeln vid risk för åska.

Wedeco UV-anläggningar är utvecklade för industin- och vattenverks högt ställda krav på funktion och driftsäkerhet.

FÖRBEHANDLING

För optimal effekt av UV-behandlingen, krävs rätt förbehandling. Nedan angivna rekommenderade gränsvärden, är en vägledning vid val och eventuellt behov av förbehandling av vattnet.

 • Järn (Fe) < 0,3 ppm (0,3 mg/l)
 • Hårdhet < 120 ppm (120 mg/l = 6,7°dH)
 • UVT10 > 75%
 • Suspenderade ämnen (TSS) < 5 ppm (5 mg/l)

Här följer några punkter som bör uppfyllas, för att uppnå optimal effekt av UV-behandlingen:

 • Rätt förbehandling av inkommande vatten, med ev kompl. filter (för behandling av järn, mangan humus)
 • Rätt flöde i förhållande till UV-anläggnings kapacitet
 • Om pumpens flöde är för hög i förhållande till UV-anläggningen, skall flödet strypas ner
 • Att man rengör kvartsglaset 2-3 ggr per år (I vissa fall oftare)
 • Att man byter UV-lampa efter ett års drift
 • För partikelfiltrering rekommenderar vi ett förfilter med 5 my filtrering.
 • Vid mindre flöden, används ett patronfilter med 5 my patron.
 • Vid större flöden, används påstryckfilter med 5 my filterpåse.

För optimal effekt, rekommenderar vi ett förfilter med 5 my filtrering. Vid mindre flöden, används ett patronfilter med 5 my patron.

Vid större flöden, används påstryckfilter med 5 my filterpåse.

Punkter att tänka på vid hantering av UV-anläggning

• Använd skyddsglasögon vid byte och hantering av UV-lampan

• UV-anläggningen ska vara ansluten till ett jordat uttag med jordfelsbrytare. Om man inte har en centralt installerad jordfelsbrytare, så kan man använda en separat jordfelsbrytare i det vägguttag där UV-anläggningen är ansluten.

• Koppla alltid ifrån strömförsörjningen vid montering, service och lampbyte

• Dra inte i elsladden för att lossa elkontakten, utan greppa i stället i kontakten och dra den försiktigt ur vägguttaget.

• Packa upp UV-lampan och torka försiktigt av den med en mjuk ren duk (ta inte med fingrarna mitt på lampan).

• Tänd aldrig UV-lampan utanför kammaren

• Starta inte UV-systemet utan att UV-kammaren är vattenfylld.

• Se till att O-ringen tätar kvartsglasen, så att det inte kommer in vatten i kvartsglaset. UV-lampan ska inte komma i kontakt med vatten, det är enbart utsidan på kvartsglaset som ska komma i kontakt med vatten.

• Kvartsglaset ska rengöras vid varje byte av UV-lampa. UV-kammaren rengörs vid behov.

• Vid start och återstart av systemet följ instruktionen för idriftsättning. När anläggningen startas upp första gången, eller när man har bytt lampa, så tryck omedelbart in "Reset-knappen” på strömenheten i ca 10 sekunder efter start. Då återställs displayen till 365 dagar och anläggningen är därmed driftklar.

UV-ANLÄGGNINGAR FÖR MINDRE VATTENVERK

Vi rekommenderar Maxima-modellen till vattenverk, där myndigheterna kräver en anläggning med larmfunktion. (bild till höger)

Följade kontrollsystem ingår i Maxima-modellen:

 • Möjlighet att ansluta magnetventil för vattengenomströmning endast när UV-lampan lyser. (Magnetventilen köps separat)
 • Kontroll av magnetventilen med en mikroenhet.
 • UV-lampans kvarvarande livslängd visas på displayen.
 • Visuellt och akustiskt larm vid ev fel på lampan.
 • UV-sensor som kontinuerligt övervakar ljusstyrkan och bryter magnetventilen när min. ljusstyrka inte erhålls samt larmar (visuellt och akustiskt). UV-ljusstyrkan visas på en display.

Till vattenverk levererar vi kompletta cirkulerande system, bestående av:

 • Ev. förfiltrering, tex arsenikfilter, avsyrningsfilter, järnfilter, manganfilter eller humusfilter.
 • Påstryckfilter för partikelfiltrering (5 my)
 • Frekvensstyrd pump
 • Mellanlagringstank upp till 15 m3
 • UV-anläggning

Cirkulationen regleras med ventiler, mellan mellanlagringstanken och UV-anläggningen. När vattnet inte förbrukas, cirkulerar det genom UV-anläggningen och behandlas därmed många gånger.

FÖRDELAR MED UV-BEHANDLING

Vattendesinfektion med ultraviolett ljus är säkert, kostnadseffektivt och miljövänligt. UV-ljus avdödar patogena mikroorganismer inom några få sekunder utan att lämna några skadliga rest/biprodukter. Vattnets smak och lukt påverkas inte. I processen används inte heller några kemiska medel och därmed undviks också ev. risker för exponering av skadliga ämnen i samband med hantering och användning av anläggningen.

Det ultravioletta ljuset omvandlas till mycket effektiv UVC-strålning (254 nm). Denna startar efter ett par sekunder en fotokemisk reaktion i DNA (deoxiribonukleinsyra) som antingen dödar mikroorganismerna eller förstör deras reproduktionsförmåga. Processen bygger på användning av en exakt UV-dos, d.v.s. den tid under vilken en mikroorganism exponeras för en viss grad av UV-strålning (Wm²).

Vid en UV-dos på 400 J/m² reduceras de för människan mest patogena bakterierna och virus med 4 logenheter (decimalexponenter), vilket överensstämmer med internationella krav på säkerhet vid desinfektionsprocesser.

Den reningsgrad som kan erhållas med ett UV-system bygger på att varje volymelement träffas av en exakt avpassad UV-dos vid passagen genom UV-kammaren. För att säkerställa detta har strålningsfältet och de hydrauliska egenskaperna i UV-systemet anpassats på ett optimalt sätt.

De doser som används vid UV-behandling av dricksvatten ger inga oönskade bieffekter. Inga kemiska desinfektionsmedel tillsätts - alltså skapas inte heller några restprodukter vid passagen genom UV-kammaren.

typ_aquada_2_01
Aquada-01
Aquada-02
Var god ange ditt namn.
Var god ange ett meddelande.