VIQUA UV-SYSTEM

VIQUA UV-SYSTEM

-FÖR DESINFEKTION AV VATTEN, SÄKERT OCH EFFEKTIVT UTAN KEMIKALIER

UV-system för effektiv desinfektion utan giftiga kemikalier. UV – det naturliga alternativet – är säkert och effektivt. UV påverkar inte lukt och smak, men eliminerar på ett enkelt sätt risken för att bli sjuk av vatten som blivit förorenat av bakterier. Det ger ett säkert vatten att dricka, att använda till livsmedelsproduktion och till känsliga industriprocesser.

TROJAN VIQUA UV-MAX

UV-Max är ett kompakt UV-system för mindre vattenförbrukning som trots sin enkelhet har många  av de större UV-systemens fördelar och prestanda. Flöde: 0,66-10,7 m³/tim.

Länk till webbutik>>

FÖRBEHANDLING

För optimal effekt av UV-behandlingen, krävs rätt förbehandling. Nedan angivna rekommenderade gränsvärden, är en vägledning vid val och eventuellt behov av förbehandling av vattnet.

 • Järn (Fe) < 0,3 ppm (0,3 mg/l)
 • Hårdhet < 120 ppm (120 mg/l = 6,7°dH)
 • UVT10 > 75%
 • Suspenderade ämnen (TSS) < 5 ppm (5 mg/l)

Här följer några punkter som bör uppfyllas, för att uppnå optimal effekt av UV-behandlingen:

 • Tänk på att dra ur strömkabeln vid risk för åska.
 • Rätt förbehandling av inkommande vatten, med ev kompl. filter (för behandling av järn, mangan humus)
 • Rätt flöde i förhållande till UV-anläggnings kapacitet
 • Om pumpens flöde är för hög i förhållande till UV-anläggningen, skall flödet strypas ner
 • Att man rengör kvartsglaset 2-3 ggr per år (I vissa fall oftare)
 • Att man byter UV-lampa efter ett års drift

För partikelfiltrering rekommenderar vi ett förfilter med 5 my filtrering.

Vid mindre flöden, används ett patronfilter med 5 my patron. Vid större flöden, används påstryckfilter med 5 my filterpåse.

APPLIKATION

 • Desinfektion av dricksvatten.

UTFÖRANDE

 • Högeffektiva lågtryckslampor
 • Endast en UV-lampa för flöden upp till 180 l/min UV-anläggning
 • Unik utformning av strålningskammaren
 • Ny typ av elektroniskt nätaggregat
 • Enkelt lampbyte - utan verktyg
 • Larm vid lampfel
 • Högeffektiva UV-lampor

UV-strålningen genereras av en lågtryckslampa med hög intensitet. Det är samma typ av lampa som används till större anläggningar i industriprocesser och i kommunala vattenverk.

UNIK UTFORMNING AV STRÅLNINGSKAMMAREN

Trojans unika konstruktion av strålningskammaren ger optimala hydrauliska prestanda och högsta desinfektionseffekt. Utförda tester har visat att i den databeräknade kammaren utsätts vattnet för maximal bestrålning.

NY TYP AV NÄTAGGREGAT

Det elektroniska nätaggregatet finns för olika nätspänningar. Det fungerar även vid variationer i nätspänningen vilket garanterar en säker och avbrottsfri desinfektion.

PÅMINNER OM LAMPBYTE

Det är viktigt att UV-lampan byts varje år. För att inte glömma byta lampa är UV Max modeller D-F försedda med larm som påminner om lampbytet. På nätaggregatet visas hur många dagar det är kvar till lampbyte. Läs mer nedan.

Punkter att tänka på vid hantering av UV-anläggning

• Använd skyddsglasögon vid byte och hantering av UV-lampan

• UV-anläggningen ska vara ansluten till ett jordat uttag med jordfelsbrytare. Om man inte har en centralt installerad jordfelsbrytare, så kan man använda en separat jordfelsbrytare i det vägguttag där UV-anläggningen är ansluten.

• Koppla alltid ifrån strömförsörjningen vid montering, service och lampbyte

• Dra inte i elsladden för att lossa elkontakten, utan greppa i stället i kontakten och dra den försiktigt ur vägguttaget.

• Packa upp UV-lampan och torka försiktigt av den med en mjuk ren duk (ta inte med fingrarna mitt på lampan).

• Tänd aldrig UV-lampan utanför kammaren

• Starta inte UV-systemet utan att UV-kammaren är vattenfylld.

• Se till att O-ringen tätar kvartsglasen, så att det inte kommer in vatten i kvartsglaset. UV-lampan ska inte komma i kontakt med vatten, det är enbart utsidan på kvartsglaset som ska komma i kontakt med vatten.

• Kvartsglaset ska rengöras vid varje byte av UV-lampa. UV-kammaren rengörs vid behov.

• Vid start och återstart av systemet följ instruktionen för idriftsättning. När anläggningen startas upp första gången, eller när man har bytt lampa, så tryck omedelbart in "Reset-knappen” på strömenheten i ca 10 sekunder efter start. Då återställs displayen till 365 dagar och anläggningen är därmed driftklar.

MODELLER D4-F4

  • Ljudlarm och lysdiodlampa som lyser vid lampfel
  • Återställning larm
  • Drifttidmätare
  • Kontaktutgång (kabel är tillval) Möjlighet att ansluta magnetventil, som stänger vid lampfel
  • Påminnelse om lampbyte. Panelen visar hur många dagar så återstår innan UV-lampan skall bytas.

Länk till webbutik>>

UV-ANLÄGGNINGAR FÖR MINDRE VATTENVERK

Till vattenverk levererar vi kompletta cirkulerande system, bestående av:

 • Ev. förfiltrering, tex arsenikfilter, avsyrningsfilter, järnfilter, manganfilter eller humusfilter.
 • Påstryckfilter för partikelfiltrering (5 my)
 • Frekvensstyrd pump
 • Mellanlagringstank
 • UV-anläggning

Cirkulationen regleras med ventiler, mellan mellanlagringstanken och UV-anläggningen. När vattnet inte förbrukas, cirkulerar det genom UV-anläggningen och behandlas därmed många gånger.

 

UV-Viqua-2
Viqia-tabell
Var god ange ditt namn.
Var god ange ett meddelande.