HALVAUTOMATISK DEMINERALISERING TYP DMS/DMHS

TOTALAVSALTNING DMS

 

  • Halvautomatisk tvåkolonn anläggning
  • Automatiskt regenerationsförlopp med manuell start
  • Automatisk insug av kemikalier
  • Elektroniska komponenter som arbetar med lågspänning

DEMINERALISERING

Demineralisering innebär att avlägsna råvattnets upplösta salter genom en jonbytarprocess. Vid många tekniska processer kan dessa salter verka så starkt besvärande, att det blir nödvändigt att avlägsna dem från processen.

Vi saluför även begagnade anläggningar med garanti.

TVÅ-KOLONNPRINCIPEN

Anläggningen består av en kolonn med en starkt sur katjonbytare följd av en kolonn med en starkt basisk jonbytare. Katjonbytaren regenereras med saltsyra och anjonbytaren regenererar med natriumhydroxid.

ANLÄGGNINGENS UPPBYGGNAD

Anläggningen består av två kolonner, utvändigt och invändigt behandlade, med polyetylen. Rörsystemet är av PVC och har manuella avgångs- och sköljventiler. Varje kolonn har en femstegsventil för regeneration. Ledningsförmågan på det demineraliserade vattnet avläses på en ledningsförmågamätare med ett mätområde mellan 0,1–50µS/cm.

REGENERATION

När anläggningens kapacitet är förbrukad regenereras den med saltsyra och natriumhydroxid. Den förprogrammerade regenerationen består av följande steg: Backspolning, syra- eller lutinsug och skölj. Regenerationen tar ca två timmar.

ANLÄGGNINGENS DRIFT

Under drift kommer ledningsförmågan på det behandlade vattnet att öka och anläggningen tas ur drift genom att stänga den utgående ventilen. Efter detta inleds en regeneration genom att trycka på startknappen. Vid slutförande av regenerationen sköljs anläggningen tills korrekt vattenkvalitet uppnås. Anläggningen är sedan redo för drift.

SYRA- OCH LUTTANKAR

Anläggningen kan suga syra och lut direkt från originalemballaget. Anläggningen kan, om så önskas, levereras med specialtankar i vit polyetylen.

CIRKULATION

Mycket låg förbrukning eller stillestånd kan orsaka en ökning av ledningsförmågan. Anläggningen kan levereras med en cirkulationspump för att eliminera dessa problem.

ANLÄGGNINGENS KAPACITET

Den angivna kapaciteten gäller allmänt rent vattenverksvatten med ett totalt saltinnehåll på en tysk hårdhetsgrad (1°dH). Den riktiga kapaciteten mellan två regenerationer kan frånräknas genom att dividera grundkapaciteten för 1°dH med råvattnets saltinnehåll mätt i tyska hårdhetsgrader.

INSTALLATION

Lokala föreskrifter bör efterföljas. Röranslutningar och avloppsventiler efter anläggningen bör företrädesvis vara av PVC, syratåligt rostfritt stål eller liknande.

NEUTRALISATION AV AVLOPPSVATTEN

Vi kan föreslå olika sätt att syra- och alkalieneutralisera avloppsvatten från anläggningen.

dms
Var god ange ditt namn.
Var god ange ett meddelande.