VATTENRENING AV RÖKGASKONDENSAT - RÖKGASRENING

RÖKGASKONDENSAT

Vi saluför ett brett sortiment, för rening av rökgaskondensat. Vattenreningen används då restinnehållet av suspenderande ämnen och tungmetaller är för högt i avloppsvattnet.

Det finns ingen standardlösning, utan i varje enskilt fall, utgår vi ifrån en vattenanalys och bygger ett kundanpassat system. I sortimentet finns standardmoduler inom intervallet 1,2-100 m³/tim.

EXEMPEL PÅ FILTERSYSTEM FÖR RÖKGASKONDENSAT

  • Flermediafilter för filtrering av suspenderande ämnen.
  • Filterkolonner med in- och utvändig beläggning, avsett för vatten med varierande pH-värde. Kolonnerna innehåller en speciell filtermassa för vattenrening av arsenik.
  • Jonbytare med selektiv jonbytarmassa, för vattenrening av bly, kadmium, krom, kvicksilver, nickel och zink. Kolonnerna har in- och utvändig beläggning.
  • Aktiva kolfilter för vattenrening av dioxiner.

Förutom rökgaskondensatrening, saluför vi även övrig vattenrening till värmeverk och panncentraler.

Exempel är avjonisering, avhärdningsfilter, omvänd osmos, nanofilter, påstryckfilter / filtrering och avluftning.

Aktivt-kolfilter
Var god ange ditt namn.
Var god ange ett meddelande.