PANNVATTEN - FJÄRRVÄRME

PANNVATTEN – FJÄRRVÄRME

Vid obefintlig eller felaktig vattenbehandling uppstår driftstörningar som kan härledas till vattenkvaliteten.

  • Hårt spädvatten ger pannsten.
  • Syre i cirkulationsvattnet ger angrepp på tankar, ledningsnät och radiatorer.
  • Avlagringar av slam och rost ökar risken för korrosion under avlagringarna.
  • Slam och glödskal i cirkulationsvattnet stör bl a mätare och reglerutrustning.
  • Låg alkalitet i spädvattnet ger risk för oupplösliga kiselsyraavlagringar.
  • Luftutveckling i rör ger cirkulationsstörningar.
  • Salter i cirkulationsvattnet kan angripa packningar så att läckage och korrosion uppstår.

OMVÄND OSMOSANLÄGGNING  (RO-ANLÄGGNING)

Anläggning av denna typ används för framställning av avsaltat vatten utan användning av saltsyra och natriumhydroxid.

Den används bl.a. på panncentraler, fjärrvärmeverk, sjukhus, dialyscentraler och laboratorier, till processvatten i medicin-industrin och den kemiska industrin samt i samband med luftbefuktningsanläggningar. RO-anläggningar avlägsnar pyrogener samt bakterier och ger inga spillvattensproblem, avlägsnar upp till 90 % av det organiska matrialet och tar bort 98-99 % av vattnets salter.

BESKRIVNING

Flöde för standardmodeller: 50 l/tim - 60 m³/tim. Omvänd osmos-anläggningar tillverkas i standardserier eller i specialutföranden allt efter behov. Anläggningen består av utvalda komponenter med hög kvalitet. De är helautomatiska med elektronisk kvalitetsövervakning.

FÖRDELAR

  • Förvaring och hantering av syra och lut undviks.
  • Anläggningen är ytterst platsbesparande på grund av den kompakta designen.
  • Anläggningen är av hög kvalitet, kräver minimalt underhåll och driftssäkerheten är mycket hög.

AVHÄRDNG

På spädvattenförsörjningen installeras en avhärdningsanläggning som byter vattnets kalk och magnesiumsalter mot natrium. Därigenom undviks pannsten. Bättre driftsekonomi uppnås. Återkommande avkalkning undviks, därigenom förlängs pannans livslängd. Våra avhärdningsanläggningar finns i olika modulstorlekar och styrningsfunktioner och kan anpassas till de olika kraven.

AVJONISERING

Ett alternativ till avhärdning. Vid avjonisering avlägsnas råvattnets upplösta salter. Då vattnet är saltfritt uppnår man efter passande konditionering och avluftning största möjliga säkerhet mot driftstörningar. Avjoniserat vatten är speciellt fördelaktigt vid hetvattenanläggningar. Våra avjoniseringsutrustningar finns i olika modulstorlekar och styrningsfunktioner och kan anpassas till de olika kraven.

AVLUFTNING

Värmeverkets späd- och cirkulationsvatten behandlas i en tryck- eller vacuumavluftare som avlägsnar vattnets syreinnehåll. Tryckavluftaren används vid de tillfällen då man har ett värmemedia med tillräckligt hög temperatur (ånga eller hetvatten). Vid alla andra tillfällen används vacuumavluftare. Vid avluftning elimineras risken för frätningar. Dessa angrepp förekommer i samband med slamavlagringar. Avluftning är fördelaktig på grund av att man undviker en ökning av vattnets saltinnehåll som sker vid kemikaliedosering.

FILTRERING

En lämplig delström (5-10%) av cirkulationsvattnet filtreras över ett mekaniskt filter med hjälp även pump. Det är mycket viktigt att avlägsna slam och glödskal från systemet, då slamavlagringar kan ge angrepp på behållare, ledningsnät och radiatorer. Slam orsakar dessutom igensättningar i mätare och reglersystem.

Våra påsfiltermodul typ 2 EFG-3, kapacitet 30 m3/tim, är en komplett enhet med cirkulationspump.

high_ro0321
high_smh602 (1)
EF-filter
Var god ange ditt namn.
Var god ange ett meddelande.