AVHÄRDNING SM - SG

AVHÄRDNING SM – SG

TIDSTYRD AVHÄRDNINGSANLÄGGNING 

 

  • Flöde: Upp till 3,6 m³/tim pr. enhet
  • Används vid regelbunden och moderat vattenförbrukning
  • Elektronisk 12 V programur med möjlighet till individuell programmering
  • Regenerationsur för individuell programmering av salt- och sköljvattenförbrukning
  • Alla vätskeberörda delar utförda i korrosionsbeständigt material

ÖVRIGA AVHÄRDNINGSANLÄGGNINGAR I SORTIMETET

 

Modell  Maxflöde pr. enhet
 TYP SM/SG  3,6 m³/tim >>
 TYP SMH/SML  26 m³/tim >>
 TYP SF/SFH & SFG/SFHG  32 m³/tim >>
 TYP STFA  100 m³/tim >>

Vi har även vattenfilter till villor och fritidshus. Kontakta oss gärna för mer information, på telefon 0520- 743 00 eller via e-post >>

AVHÄRDNING

Vid avhärdning utbyts råvattnets innehåll av kalk- och magnesiumsalter, de salter som gör vattnet hårt, med motsvarande mängd natriumsalter vilka inte har de egenskaperna som kännetecknar hårt vatten. När filtermassan är mättad med kalk- och magnesiumsalter regenereras den med koksaltlösning. Koksaltet driver ut de uppsamlade kalk och magnesiumsalterna, vilka leds till avlopp, samtidigt som filtermassan laddas upp igen.

TIDSSTYRNING

Varje filterkolonn är utrustad med ett elektroniskt programur som kan ställas in för regeneration på förutbestämda tider. Programuret tillåter regeneration varje dag och är även utrustad med en knapp för ev. manuell start av regeneration.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Används vid regelbunden vattenförbrukning, som följer en bestämd rytm från vecka till vecka. Önskas kontinuerlig vattenförsörjning, används ett flerkolonn system. Anläggningens skötsel inskränker sig till saltpåfyllning.

ANLÄGGNINGENS UTFORMNING

En tidsstyrd en-kolonnanläggning består aven filterkolonn med 5-stegs ventil och salttank. Det självbärande rörsystemet är försett med automatiska membranventiler. Varje anläggning är försedd med ett elektronsikt programur.

STYRPANELEN

Den elektroniska styrpanelen består av ett tidur och ett regenerationsur. Tiduret ger impuls för start aven regeneration på en förutbestämd tidpunkt. Regenerationsuret styr 5-stegsventilen genom de olika regenerationsfaserna.

KOMBINERAD TIDS- OCH MÄNGDSTYRNING

En CSD-styrpanel är en kombination av tids- och mängdstyrning. Panelen startar endast en regeneration på de valda tidpunkterna, om det varit en viss förbrukning. Detta sparar vatten och regenerationskemikalier på semester- och helgdagar. Kan också användas som ren mängdstyrning, om man kan acceptera avbrott av vattenförsörjningen under regeneration.

MÄNGDSTYRD AVHÄRDNINGSANLÄGGNING

  • Används vid oregelbunden eller stor vattenförbrukning
  • Kontinuerlig vattenförbrukning
  • Tillåter regeneration varannan timma, vilket ger stor dygnskapacitet i förhållande till storleken.
  • Helt elektronisk 12 V styrpanel med möjlighet till individuell programmering
  • Alla vätskeberörda delar utförda i korrosionsbeständigt material

PRINCIPEN MÄNGDSTYRNING

En vattenmätare med impulsgivare på anläggningens avgångssida registrerar förbrukningen och sänder impulser till styrpanelen. När vattenmängden som motsvarar kapaciteten på en filterkolonn är förbrukad startar styrpanelen en regeneration.

KONTINUERLIG VATTENFÖRSÖRJNING

Under regenerationen tas en filterkolonn ur drift, samtidigt som den andra levererar avhärdat vatten. När filterkolonnen är regenererad står den i driftklar väntposition, tills kapaciteten på den andra är förbrukad.

FÖRDELEN MED MÄNGDSTYRNING

Filterkolonnerna kan regenereras med få timmars mellanrum. Även små anläggningar kan därför ge stora vattenmängder, då jonbytarmassan utnyttjas helt. Detta ger mindre platsbehov och lägre investering. Då anläggningarna bara regenererar vid behov, ger syste­met optimal vatten- och kemikalieekonomi.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Mängdstyrda avhärdningsanläggningar används med fördel vid oregelbunden eller stor vattenförbrukning.

STATIVMONTAGE

En mängdstyrd två-kolonn-anläggning kan fås uppbyggd som en anslutningsklar, stativmonterad enhet. Den består av två filterkolonner med 5-stegs ventiler, kompakt rörsystem med de nödvändiga automatiska och manuella ventilerna i plast, samt en styrpanel.

ELEKTRONISK STYRPANEL

CSC2-styrpanelen innehåller en program- och en räknesektion. Båda kan programmeras individuellt med hjälp av knappar på panelens frontplatta. Panelen kan styra upp till 4 anläggningar.

LYSDIODER/FJÄRRLARM

Programsektionen styr anläggningens saltsug- och sköljprogram, medan räknesektionen kontrollerar mängdstyrningen. Drifts- och regenerationsförloppet kan följas med hjälp av Iysdioder. Fjärralarm kan uttagas!

5-STEGS VENTIL

Den patenterade 5-stegs ventilen är utförd av plast och mässing. Den är enkel och robust med endast tre rörliga delar. Ventilen är specialgjord för våra anläggningar och säkrar en effektiv och skonsam behandling av jonbytaren, vilket verkar för ett bättre utnyttjande av anläggningen och ökad hållbarhet av filtermassan.

KORRISIONSBESTÄNDIG KOLONN

Filterkolonnerna är ytbehandlade med högtryckspolyetylen, vilket gör dem helt portäta. Genomslagskraften är ca 21 kV/mm. Kolonnen har således stålets styrka och plastens korrisionsbeständighet mot kemikalier.

KORRISIONSBESTÄNDIG SALTTANK

Salttanken är gjord av okrossbar polyetylen med lock av samma material. Den är lätt att fylla och rengöra. Salttanken rymmer salt för många regenerationer.

SALTINSTÄLLNING

Alla anläggningar har en variabel saltinställning, som kan justeras utan användning av verktyg. Lägsta saltinställningen är mest ekonomisk. Vid ökad saltinställning kan anläggningens kapacitet ökas, men detta innebär förhållandevis större saltförbrukning per kubikmeter avhärdat vatten.

GRUNDKAPACITET

Den mängd råvatten, som kan avhärdas mellan två regenerationer, beror på vattnets hårdhetsgrad och saltförbrukningen per regeneration. De angivna grundkapaciteterna anger den mängd råvatten aven hårdhetsgrad (1 °dH), som kan avhärdas per regeneration. Den verkliga kapaciteten per regeneration fås genom att dividera grundkapaciteten med råvattnets hårdhetsgrad.

 

avhardning
Var god ange ditt namn.
Var god ange ett meddelande.