HELAUTOMATISK DEMINERALISERING-TYP DME, DMHE, DMCE

TOTALAVSALTNING DME

DEMINERALISERING / AVJONISERING / TOTALAVSALTNING

  • Serieproducerade moduler för varje behov
  • Rammonterade, kompakt design
  • Elektronisk styrenhet med flexibel programsektion
  • Kontinuerlig kvalitetsövervakning med justerbar kvalitetsgräns och automatiska larmfunktioner
  • Beröringssäkra 12 volts styrkomponenter
  • Cirkulationspump för att slippa försämrad kvalitet vid stillestånd
  • Konkurrenskraftiga anläggningsinvesteringar baserade på serieproduktion

SERIE DME OCH DMHE

Serien består av 8 grundmoduler. Anläggningarna regenereras medströms, vilket betyder, att både driftsvatten och regenerationskemikalier leds samma väg genom jonbytarna.

SERIE DMCE

Serien består av 3 grundmoduler. Anläggningarna regenereras motströms, vilket betyder att driftsvatten och regenerationskemikalier leds var sin väg genom jonbytarna. För övrigt är serien uppbyggd efter samma princip som serie DME och DMHE.

Vi saluför även begagnade anläggningar med garanti.

TVÅ-KOLONN PRINCIPEN

Anläggningen består av en kolonn med starkt sur katjonbytare efterföljd av en kolonn med starkt basisk anjonbytare, som regenereras med saltsyra och natriumhydroxid. Vid passage genom kolonnerna byts råvattnets upplösta salter mot väte- och hydroxidjoner, som bildar vatten.

ANLÄGGNINGENS UPPBYGGNAD

Grundmodulen är en komplett helautomatisk kvalitetsstyrd två-kolonn-anläggning. Den består av två kolonner med jonbytarmaterial och ett internt rörsystem med mätcell och automatiska ventiler. Båda kolonnerna har en speciell 5-stegsventil, som säkrar en korrekt behandling av jonbytarna både under drift och under regeneration.

REGENERATION

När anläggningens kapacitet är förbrukad, skall den regenereras med saltsyra och natronlut. Den programmerade regenerationen är automatisk och består av följande faser på båda kolonnerna:

  • Returspolning
  • Syra- och lutinsug
  • Skölj.

CIRKULATION

Mycket låg vattenförbrukning eller stillestånd kan ge en förhöjning av ledningsförmågan och därmed onödiga regenerationer. Anläggningen är försedd med kontinuerlig cirkulation, som förhindrar dessa oönskade förhöjningar.

SYRA- OCH LUTTANK

Anläggningen kan suga syra och lut direkt från original emballaget. Önskas det, kan anläggningen levereras med regenerationstankar.

ANLÄGGNINGENS KAPACITET

Grundkapaciteten gäller för allmänt rent vattenverksvatten med ett moderat saltinnehåll och anger den mängd råvatten, med ett totalt saltinnehåll ekvivalent med en hårdhetsgrad (°tH), som kan demineraliseras per regeneration. Den verkliga kapaciteten per regeneration fås genom att dividera grundkapaciteten med råvattnets saltinnehåll mätt i dH hårdhet.

VATTNETS KVALITET

Det behandlade vattnets ledningsförmåga ligger normalt mellan 5-30 µS. Denna kvalitet är tillfredsställande för de flesta industriella processer. Önskas vatten av finare kvalitet, kan anläggningen byggas samman med en mixed-bed anläggning.

NEUTRALISATION

Krävs det att avloppsvattnet från anläggningen skall neutraliseras, kan vi föreslå olika lösningar på detta problem.

STYRPANEL TYP DME

Den helautomatiska styrpanelen förses med 12 volt från en transformator. Den innehåller 12 varierande programmeringsmöjligheter för styrning av regenerationen. Uttag för impulser till fjärrlarm finns inbyggt i panelen.

KONDUKTIVITETSMÄTARE

Stypanelens konduktivitetsmätare visar löpande det demineraliserade vattnets kvalitet. Mätområdet är 0-100 µS/cm. Kvalitetsgränsen kan efter behov inställas mellan 0,1- 30 µS/cm.

LARMFUNKTIONER

Genomför anläggningen en regeneration utan att vattnets ledningsförmåga går ner under den valda kvalitetsgränsen, utlöses ett larm. Därutöver ger panelen möjlighet för anslutning av ytterligare 3 larm.

KVALITETSSTYRNING

Panelen avbryter automatiskt vattenförsörjningen, när vattnets ledningsförmåga överstiger den inställda kvalitetsgränsen, och en automatisk regeneration inleds. När kvaliteten åter är under kvalitetsgränsen går anläggningen automatiskt tillbaka i drift. Kvalitetsstyrning ger den mest ekonomiska driften, då anläggningens kapacitet utnyttjas fullt ut.

MÄNGDSTYRNING MED KVALITETSKONTROLL

Önskas det demineraliserade vattnet från två-kolonnanläggningen efterbehandlat i en mixed-bedanläggning, ställs styrpanelen om till mängdstyrning, så att regenerationen sker efter förutbestämd kapacitet. Kapaciteten beräknas så att regenerationen startar innan genombrott av kol- och kiselsyra. Härvid uppnås den maximala driften av en mixedbed anläggning.

DUPLEXSTYRNING

Önskas kontinuerlig vattenförsörjning används två jonbytare. Vid sammankoppling av styrpanelerna uppnås automatisk skiftning mellan anläggningarna. Den ena anläggningen levererar demineraliserat vatten, medan den andra regenererar. Efter regenerationen står anläggningen i stand-by tills kvalitetsgränsen överskrids på den andra anläggningen. Existerande anläggningar kan utbyggas till Duplex-anläggning genom inköp av en extra jonbytaranläggning.

dmhe
Var god ange ditt namn.
Var god ange ett meddelande.