PFAA-PFOS DRICKSVATTEN

PFAA-PFOS DRICKSVATTEN

VATTENRENING AV DRICKSVATTEN SOM INNEHÅLLER PFAA/PFOS/PFAS

PFOS (Perfluorinerade alkylsulfonater) är det mest uppmärksammade perfluorerade organiska ämnet och är ett PFAA/PFAS-ämne. PFAS började användas industriellt på 1960-talet och har tidigare använts i brandsläckningsskum.

PFOS har förorenat dricksvatten i flera kommuner och några kommuner har stängt dricksvattentäkter efter att högfluorerade ämnen läckt till grundvattnet från brandövningsplatser.

På flera platser i Sverige har det uppmätts höga halter perfluorerade alkylsyror (PFAA) i dricksvattnet, vilket har resulterat i att Livsmedelsverket initierat en landsomfattande kartläggning. Läs mer>

VÅRT SORTIMENT AV VATTENRENING

  • Reducerar PFAA/PFOS/PFAS i dricksvatten, lakvatten och marksanering
  • Standardmoduler från 1-100 m³/h

Tre vattenreningsmetoder för behandling av PFAS

  • Behandling med jonbytare

Ett filter med jonbytarmassa fångar upp PFAS ämnen från vattnet via jonbytesteknik. När jonbytarmassan är mättad byts den ut.

  • Tryckfilter med aktivt kol

PFAS kan reduceras i ett tryckfilter med ett filtermaterial baserat på aktivt kol. Aktivt kol är en naturlig produkt gjord av sten, trä eller kokosnötskal. Ett filter med aktivt kol kan effektivt reducera halten av PFAS. Tryckfilter finns tillgängliga i rostfritt stål eller med beläggning.

  • Behandling med nanofilter

Nanofiltrering är en membranteknik som reducerar mängden lösta salter i vatten och med rätt membran är nanofilter en utmärkt lösning för att reducera PFAS. Nanofilter som metod ska kombineras med andra tekniker för att hantera PFAS i rejektvattnet.

Vattenbehandling i container

En vattenbehandlingsanläggning i container är en komplett lösning redo att installeras på plats.

KOLFILTRERING

PFAA/PFOS/PFAS kan reduceras från dricksvatten med hjälp av aktivt kol. PFAA/PFOS/PFAS binds till aktiv kol och kan inte sköljas ut igen. Kolet mättas ovanifrån. Testkranar för provuttag för analysering säkrar att filtermaterialet utnyttjas optimalt.

KOLFYLLNINGEN

I filtren används aktivt kol av mycket hög kvalité. Kolet är försköljt så att tryckfall på grund av ”floating” minimeras. Kolets kapacitet är beroende av råvattnets sammansättning.

ANLÄGGNINGENS UPPBYGGNAD

Kolets filterhöjd har stor betydelse för restinnehållet i det behandlade vattnet. Den ideala anläggningen består därför av två seriekopplade filterkolonner. Härvid uppnås en stor filterhöjd, lång kontakttid, och därmed optimal säkerhet mot genombrott av PFAA/PFOS/PFAS. Därutöver utnyttjas kolets kapacitet fullt ut.

VATTENFÖRSÖRJNING

En kolfilteranläggning skall tillföras ett järn- och manganfritt vatten då utfällningar av järn och mangan täpper till porerna i det aktiva kolet. Detta nedsätter kolets livslängd väsentligt.

UV-STERILISATION

Efter kolfilteranläggningen kan det installeras UV-anläggning som med ultraviolett ljus håller vattnet bakteriefritt. Med en UV-anläggning säkerställer man att det under inga omständigheter kommer ut bakteriehaltigt vatten. Läs mer>>

TESTANLÄGGNING

För att kunna utvärdera lämpligt filtersystem, har vi testanläggningar för uthyrning. Se bild till höger.

CONTANIER

I de fall där det saknas pumphus eller att pumphuset är för litet, kan ett prisvärt alternativ vara att vi levererar en komplett isolerad container med vattenfilter, pump och eventuell mellanlagringstank. Ytterligare en fördel med container, är att man enkelt kan flytta den vid byte till en annan vattentäkt.

VATTENRENING FÖR STÖRRE VATTENVERK / SAMFÄLLIGHETER

I vårt sortiment finns tryckfilter med flöde från 10 till 100 m³/h per enhet.

För mindre vattenverk och samfälligheter har vi tryckfilter med flöde från 1,2 till 12 m³/h.

BAKGRUND PFAA/PFOS/PFAS

Perfluorerade alkylsyror PFAA (engelska) PFAS (svenska), är samlingsnamnet för en grupp fluorerade organiska ämnen som bildar släta ytor som är vatten-, fett- och smutsavvisande. Dessa är mycket svårnedbrytbara, anrikas i näringskedjan och är misstänkt cancerogena.

Perfluorerade alkylsyror (PFAA) är syntetiskt framställda kemikalier som användes i brandskum från 1985 fram till 2003, men används även i impregnerat papper och textilier, rengöringsmedel (till exempel golvpolish). PFAA-relaterade ämnen används också i verkstads- och elektronikindustrin.

De två ämnena inom PFAA gruppen som har diskuterats filtigast är perfluoroktansulfonat (PFOS) och perfluoroktansyra (PFOA).

PFOS (Perfluorinerade alkylsulfonater) är det mest uppmärksammade perfluorerade organiska ämnet och är ett PFAA/PFAS-ämne. PFAS började användas industriellt på 1960-talet och har tidigare använts i brandsläckningsskum.

PFOS har förorenat dricksvatten i flera kommuner och några kommuner har stängt dricksvattentäkter efter att högfluorerade ämnen läckt till grundvattnet från brandövningsplatser.

Sedan 2008 är det förbjudet att använda PFOS och det tillverkas inte längre i Europa eller USA.

Aktivt-kolfilter
Var god ange ditt namn.
Var god ange ett meddelande.