AVJONISERAT VATTEN TILL UPPBLANDNING AV SKÄRVÄTSKA

SKÄRVÄTSKA, SMÖRJMEDEL

Inom bearbetningsindustrin används vattenbaserade kyl- och smörjmedel och syntetiska vätskor till många olika arbetsprocesser.

Vattenbaserade kyl- och smörjmedel blandas i Sverige nästan enbart med dricksvatten. Används istället demineraliserat vatten uppnås en hel del betydande fördelar:

 • Mindre förbrukning av kyl- och smörjmedel
 • Färre omkostnader för destruktion av förbrukat kyl- och smörjmedel.
 • Mindre miljöpåverkan.
 • Möjlighet till installation av återvinnings-system.
 • Bättre driftekonomi.

MINDRE BAKTERIETILLVÄXT

Demineraliserat vatten innehåller inga näringsämnen varför bakterierna får sämre tillväxt möjligheter än i vanligt dricksvatten. Detta ger följande fördelar:

 • Kyl- och smörjmedlet får längre livstid.
 • Risken för smittsamma sjukdomar minskar.
 • Reduktion av ”måndagslukten”.
 • Effekten av bakteriedödande kemikalier förstärks.

Förutom användning av demineraliserat vatten bör det finnas förhållningsregler så kyl- och smörjmedlet inte tillförs fler bakterier än högst nödvändigt. Det viktigaste av dessa regler är:

 • Tanksystemet bör slutas så bakterie-föroreningar från luften undviks.
 • Personalen bör undgå direkt hudkontakt med kyl- och smörjmedlet.
 • Maskinen bör desinficeras vid varje byte av kyl- och smörjmedel.

MINDRE KORROSION

Om man i arbetsprocessen med stor utsträckning använder dricksvatten för uppblandning av kyl- och smörjmedel koncentreras vattnets naturliga saltinnehåll mycket fort.

Det höga saltinnehållet - kalksalter, klorider, sulfater m.m. - förstör kyl- och smörjmedlet och gör vattenfasen korrosiv.

Används däremot demineraliserat (avsaltat) vatten ökar saltkoncentrationen endast lite vid långvarig och kraftig avdunstning. Detta ger följande fördelar:

 • Risken för korrosion på ämnen och maskiner minskar.
 • Kyl- och smörjmedlets livslängd ökar.
 • Igensättning av kalk på cirkulationssystemet uteblir.

BÄTTRE DRIFTSEKONOMI

Vid användning av demineraliserat vatten för blandning av kyl- och smörjmedel uppnås besparingar på följande områden:

 • Mindre förbrukning av kyl- och smörjmedel. Dels för att det blir längre livslängd och dels för att det i många tillfällen kan blandas i mindre mängd.
 • Färre kostnader för service av maskiner och verktyg.
 • Färre kostnader för destruktion av förbrukat kyl- och smörjmedel.

SKUMBILDNING

Det finns ett problem av generell karaktär. Vid användning av vissa kyl- och smörjmedel kan det uppstå problem med skumbildning om de mekaniska påverkningarna blir för stora antingen i påfyllningen eller i arbetsprocessen (snabbgående slipmaskiner). Skumproblemen kan således vid något tillfälle vara avgörande för hur i stor utsträckning det kan blandas med demineraliserat vatten.

AVSALTNINGSANLÄGGNING

Vi marknadsför demineraliserings-anläggningar i alla storlekar både jonbytare och omvänd osmos. Våra automatiska anläggningar är rammonterade och uppbyggda i ett avancerat modulsystem som kan tillämpas för varje vattenförbrukning. Vi rekommenderar, att man använder omvänd osmosanläggning för detta ändamål. För mindre vattenförbrukning marknadsför vi ett Silex-system med utbytbara patroner.

Silex 21-3
Var god ange ditt namn.
Var god ange ett meddelande.