AKTIVT KOLFILTER - PESTICIDER / BEKÄMPNINGSMEDELSRESTER

PESTICIDER-BAM
  • Avlägsnar pesticider / BAM från dricksvatten
  • Installeras efter tryckfilter eller öppna filteranläggningar
  • Standardmoduler upp till 100 m3/h
  • Optimalt utnyttjande av det aktiva kolet

MILJÖPOLITIK PESTICIDER

Kemikalier till bekämpning av ogräs, svampar eller insekter kallas normalt för pesticider eller BAM. Pesticider förorenar grundvattnet så att det blir otjänligt.

GRÄNSVÄRDEN

Gränsvärdet för pesticider i dricksvatten inom EU är 0,1 ug/l för enskilda pesticider och summan av pesticider får ej överstiga 0,5 ug/l.

VATTENANALYS

Om brunnen ligger nära en grusplan eller grusgång, bör man analysera BAM/pesticider/ bekämpningsmedel i dricksvattnet. Tidigare var det vanligt att man stödde ut bekämpningsmedel tex Totex på grusgångar och detta rann sedan ner i brunnen. Normalt analyserar man inte bekämpningsmedel och därför är det många som inte är medvetna om att de har bekämpningsmedel i dricksvattnet.

Om brunnen ligger nära jordbruksmark, kan det rinna ner ytvatten i brunnen som innehåller bekämpningsmedel, bakterier från gödsel och salter från handelsgödsel.

MILJÖPOLITIK

Den officiella miljöpolitiken innebär att brunnar som är förorenade med miljöfrämmande kemikalier skall stänga som inte en effektiv reningsutrustning sätts in.

KOLFILTRERING

Pesticider / BAM kan avlägsnas från dricksvatten med hjälp av aktivt kol. Pesticider binds till det aktiva kolet och kan inte sköljas ut igen. Kolet mättas med pesticider ovanifrån. Testkranar för provuttag för analysering säkrar att filtermaterialet utnyttjas optimalt.

KOLFYLLNINGEN

I filtren används aktivt kol av mycket hög kvalité. Kolet är försköljt så att tryckfall på grund av ”floating” minimeras. Kolets kapacitet är beroende av råvattnets sammansättning, och driftstider på 3-5 år är inte orealistiskt. När fyllningen är mättad av pesticider kan den skickas till förbränning.

ANLÄGGNINGENS UPPBYGGNAD

Kolets filterhöjd har stor betydelse för restinnehållet i det behandlade vattnet. Den ideala anläggningen består därför av två seriekopplade filterkolonner. Härvid uppnås en stor filterhöjd, lång kontakttid, och därmed optimal säkerhet mot genombrott av pesticider. Därutöver utnyttjas kolets kapacitet fullt ut.

VATTENFÖRSÖRJNING

En kolfilteranläggning skall tillföras ett järn- och manganfritt vatten då utfällningar av järn och mangan täpper till porerna i det aktiva kolet. Detta nedsätter kolets livslängd väsentligt. Det pesticidfria vattnet leds till renvattenbehållare eller reservoar.

BAKTERIEFRITT VATTEN

Ett kolfilter uppsamlar förutom pesticider också andra organiska ämnen, som kan vara näring för bakterier. Det är därför en potentiell risk för bakteriell förorening av vattnet. Detta löses med cirkulation och UV-ljus.

CIRKULATION

När renvattenbehållaren eller reservoaren är fylld, omkopplas anläggningen automatiskt till intern cirkulation över kolfiltret. Cirkulationen skapar ett skydd i vattnet, och minskar därmed risken för bakterietillväxt. Med hänsyn till energiförbrukningen föregår cirkulationen med reducerat flöde.

UV-STERILISATION

Efter kolfilteranläggningen kan det installeras UV-anläggning som genombestrålning med ultraviolett ljus håller vattnet bakteriefritt. Med en UV-anläggning säkerställer man att det under inga omständigheter kommer ut bakteriehaltigt vatten. Läs mer>>

 

Aktivt-kolfilter
Var god ange ditt namn.
Var god ange ett meddelande.