Silex 1 Grundpaket 2 l/min

Silex 1 producerar 2 l/min avjoniserat vatten – batterivatten.

14143 kr

Silex-systemet är mycket lämpligt för framställning av batterivatten. Silex är ett komplett system, som levererar avjoniserat vatten av högsta kvalitet, med ledningsförmåga ner till 0,1 µS/cm. Avjoniserat vatten är därmed renare än destillerat vatten, som har en ledningsförmåga på 7-20 µS/cm.

Silex 1 producerar 2 liter avjoniserat vatten per minut.

Vid behov av större flöde, kan ni välja Silex 2 >>

Beskrivning av Silex-systemet

Frågor och svar>>

Silex 1 levereras komplett med:

1 st Silex 1 behållare inkl. två st Gardenanslutningar samt en upphängningsanordning.

1 st Ledningsförmågamätare

1 st Transformator

1 st Silex 1 patron inkl. emballage

Silex-systemet

Systemet är baserat på serviceregeneration utförd av en regenerationscentral. De regenererade jonbytarna sänds som patroner. Utbyte av patroner tar bara några minuter därefter är systemet åter i drift. Systemet är renligt och betjäningen enkel. Kraven på installationsplats är små.

Gå till tabell med patronkapacitet>>>

Funktion

Silexpatronen innehåller en blandning av uppladdade katjon- och anjonbytare. När råvattnet passerar genom patronen, byts råvattnets upplösta salter, mot antingen väte eller hydroxidjoner. Resultatet blir saltfritt vatten av hög kvalitet.

Användning

Silexvatten används oftast i stället för destillerat vatten. Varje patron representerar en mängd saltfritt vatten. Servicesystemet är idealiskt vid mindre vattenförbrukning på grund av att utrustning för regenerering på plats medför en tidskrävande arbetsinsats, problem med korrosiva regenerantvätskor och neutralisation av spillvatten.

Batterivatten

Batterivatten är en viktig faktor när det gäller batteriets livslängd och kapacitet. När batteriet laddas alstras värme som får vattnet i batterisyran att avdunsta. Avdunstningsförlusterna måste ersättas med avjoniserat vatten. Ju renare vatten som används ju mindre slam får man i cellerna, och därigenom minskas risken för driftsstörningar.

När vattnet avdunstar är det avjoniserat vatten som försvinner. Om vattnet med sämre kvalitet används kommer föroreningarna från vattnet att stanna kvar i cellerna. Om inte vatten tillsätts i samband med laddning riskerar man att plattorna blir förstörda och kapaciteten sjunker.

Avjoniserat vatten är färskvara och bör produceras på plats hos förbrukaren, man undviker dyra transporter och framförallt lyft av dunkar.

Batterivattenutrustningar finns i två storlekar: Silex 1 och Silex 2. Val av utrustning beror på inkommande vattenkvalitet och förbrukning. Som tillbehör finns uppsamlingstank, reduceringsventil och tappställen.

Silex 1

Filterhuset är utfört av plast och avsett för väggmontage. Anläggningen är utförd så att snabbkopplingar kan användas antingen i trycklös installation, t ex efter en vattenkran eller i fast installation med fullt vattentryck, som dock ej får överstiga 6 bar.

Kontroll av utrustningen

Silexvattnets ledningsförmåga och därmed dess kvalitet anges konstant på en elektrisk ledningsförmågamätare. När den önskade kvalitetsgränsen överskridits, byts patronen, och anläggningen är klar för drift. Konduktivitetsmätaren kan levereras med eller utan larmfunktion.

Vattnets kvalité

Vattnets ledningsförmåga anges i micro Siemens (uS/cm). Ju lägre ledningsförmåga desto renare vatten. En Silexpatron ger ca 60 % av sin kapacitet vid 0,1 uS/cm (motsvarande ett motstånd på 10 mOhm). De resterande 40% av kapaciteten har en ledningsförmåga under 5 uS/cm.